• July 16th, 2019
Login / Register

ǁKhāǁkhāǂuisa tama ǁgau!nâ-aon ge ǁgau!nâs !nâ ra ūǂgāhe !nubusib ǁkhāǁkhāǂuisa ǁgau!nâ-aon dib !aroma

Languages
Languages

Albertina Nakales ǀAeǁgams-Skolgu tsî ǀkharisi direktoratdi tsîn ge ǀnî hâ dīxū-i a ǀkhai amaga ǁkhāǁkhāǂuisa tama ǁgau!nâ-aona !nubu ǁaeb ǀgaiba ra !gae in nē !nubusib ǁgau!nâ-aon diba mâǂgā ǁkhā. Nēs ge Auditer Xenerali Junias Kandjekeb, di !nurib hîab ge Ministeris ǁGau!nâs, ǂNuwiǁkhāsib tsî !Hao!nāsi ǁNaetigu dis mariǁhōgu ǂnamipe !amǁareb 31 ǀKhūǁkhâb 2017ǁî marikurib !aromasa. Kandjekeb di ôa!nâdi !nâ ge a !gāsa ǀgui !âb, mâti i ī os nē ministerisa māsa marisa ra !nās ǂnamipes ge ǁkhāǁkhāǂuisa tama ǁgau!nâ-aon mātaredi xa ra !aromahe. Kandjekeb ge ra mî, kaiseb ǀgaisa ǁgâib ǁgau!nâ-on diba hâsa tsîs nēs xōǀkhā ministeris ǁgau!nâs disa ra dītsâ ǂgaoǀkhādi ǁgau!nâ-aon !gaes ǀkha ra !gûǁaredi ai dīǀoaǀoasa, aiǁgause ǀgui ǁgau!nâ-ao-i mâ 35 ǀgôan !gao, ǂam !harib ai nî hâsa tsî 30 ǀgôana ǀgui ǁgau!nâ-ao-i !aroma sekondere skolgu !nâ. ǀGaisa !nubusib ǁkhāǁkhāǂuisa ǁgau!nâ-aon dib !hūb !nâ hâ hîa ǀguin ge !nāsa ǁgau!nâ-aona ǁîn di ǁkhāǁkhāsende ra dī-ūnu tsî ǁnās !oagu hāaro ra marisi aib ai ǀgapiǀgapide nî !khō!oa. Nēn hoan ge mariǂnûiǂuis !nâ ǂnûiǂuisa maris xas !nāsa maris ǂnûiǂuihe tama ge hâ isa nî māǂuihesa ra !aroma. !Aruǀîb Kandjekeba ǁîb !nurib !nâ noxopa ra mîs ge, ǀkharigu direktoratdi nē hāǀaro ra māǂuidi !aroma marina ǂnûiǂui tama hâsa. ǁGau!nâ-aon hîa ǁîn ǁkhāǁkhākhâide ra dītoan tsîn ge ǂganamsende omna ǁamas tsî sabsidisa hōs !aroma rad ī tsî nēn hoan ge ǂnûiǂuisaba tama marina. Ministeris ǁGau!nâs, ǂNuwiǁkhāsib tsî !Hao!nāsi ǁNaetigu dis di !uru mariǂnûiǂuis nē marikurb dis ge N$11.321 biljuns ai ge hâ i tsî hāǀaorase N$372.505 miljunsa ǁkhâkorobe !khō!oamaridi ǀgapiǀgapis !aroma. Nēs ge ǀhaob di mariǂnûiǂuisa marisa N$11.694 biljuns ai ge mâi. ǂAm ǁgau!nâs (N$281.956 miljuns) tsî sekondere ǁgau!nâs (155.666 miljuns) hâra ge N$223.868 miljuns ǀkha ge ǀoroǀorohe. ǁNā-amagas ge mariǁaras N$271.660 miljuns disa ge ǂhâbasa i tsî hoa!nâ-aixa mariǂnûiǂuisa N$11 miljuns kōse ge ǀoro kai.
New Era Reporter
2017-11-07 09:49:44 1 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...