• July 19th, 2019
Login / Register

ǁKharas ǀKharisi Mûǂamaos ge Unams studentna gere ǂgaoǂgao!nâ


Matheus Hamutenyab ǂNūǂgoaes-“!Gûs di tsoatsoas ge nēpa ra !noma!khō, ū re hoa !khomkha ǀkha nē !ēsa î ǂanǂui sats a taris tsî tare-i !nâts turaba ūhâsa” tis ge haisi-ams !gôahesa ǀkharisi mûǂamaos, ǁKharas ǀkharib disa gere mî, ǁnāpas ge ǂoago wekheb Wunstaxtsēs ai universitaits studentna ǂNūǂgoaes ai gere gowaǀî soab ai. Universitaits Namibiab (Unam) dis studentnn !khawagas ǀgapi ǁkhāǁkhāsen!khaib dinas gere gowaǀî soab ais ge ǀkharisi mûǂamaos Bassonsa, ǁgûs hîa ǁîs ǂhunuma ǀgôana ra universitaits ǁga sîs aiǂhomisa ra mās khami studentna gere !hoa-ū. ǁÎs ge ǁîna harase ǂgaoǂgao!nâ tsî ge mîba in turaba ūhâ dī ǂgaon ra xūn !nâ tsî ǁkhāti ǁkhoaba ǀamma ai!gûs !nâ xawen !ûisen tsî tā ama tama xūn !nâ nî !âse i. ǂGuro kurib studentnas ge gere mîba in hoaǁae !aromas hîan ǁnāpa ge sībasa tā ǀuru tsî ǁîn !goaxa ǁaeb xa ǂâi hâse dīn ra xūn hoana dī. Nausab nē daoba ǂgui du âdu !aroma ǁkhoaxas ǀguisa nî hî khami ra tsâba du, xawe ǀgaisa ǁgoaǂuidi tsînas nî !khōǂgāse i xawe. “ǀGurits ge sâ în tsî khoexakhoena xu hâ tsî mîǁguiga nî ūs ge, nēs ge ra ǂâibasen !gâin tsî tsūn !nâts ǀgorasa nî dī ǁkhāsa. Sa dīgu tsî mîǁguigu di !ereamxasib ge sa !omǁae ǁgoe tsî ǀgaisasiba ra ǂgan îts mâhō ǁkhā ais ǁga,” tis ge gere mîba ni. An tā ǁgoaǂuidi ga ǁgâiba nî mā ni tsîn oresa nî ūhâ tama is karao, ǀguri ǀgui nē xū-e !kham xawe huiba ôa tsî tā !gomsiga xu nî !khoebēse ī, tis tsînas ge gere mîba studentna. ǂKhamkhoesib nē ǁaeb !nâ hoa !norasasiba ūhâ xawen ge ga !ûisen tsî tā HIV/AIDsa nî ǂapaǂoa kai xūse ī. ǁKhātis ge studentna gere !khâikhom ǂkhawadība xu nî ūbēsense īsa. ǁKhā ǁaxasib tawab gere !hoa soab aib ge !Nakaǂnôa Kanseliri, !Khawagas ǀgapi ǁkhāǁkhāsen!khaib, Unams dib Dr Erold ǁNaomaba, Unams di ǀomkhâis studentn !gôab !nâsa ǁîna gere mâi-ai!â. ǁÎb ge ge mî nē ǁkhāǁkhāsen!khaib ge ǁîb di !huisa 50 studentn ǀkha tsoatsoa tsî 414 studentna ūhâsa. ǀAsa kurib nēb !aroman ge 908 studentna xoaǂgāsa tsîb g era ǂgom 1000 di !gôaban nî sī!nâsa xoaǂgādi noxopa ra ai!gû amaga.
New Era Reporter
2018-02-20 10:34:43 1 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...