• July 22nd, 2019
Login / Register

ǂAuna ǀgôan Namibiab din ge noxopa ra khaohâ kaihe


Eveline de Klerks !Gomenǁgams-UNICEFs !hūǂnûǁkhaeba-aos Micaela Marques de Sousas, ge ra mî Namibiab !gâise ra ai!gû tsî !harode sī!nâsa ǀgana !khāǁkhaede mās tsî HIVs tsî AIDSa !kham!oas !nâ. Nausan, ǂauna ǀgôana noxopa ra khaohâ kaihese ǁîn di surib, ǁaes, ǂgoms, gsib tsî sorosi !nubusina ūhâs tsîn air a ǀnōhese. Nēs xa ra hirihiri!nâheses ge Marques de Sousasa ra mî, ǁîs ra ǂgomsa Namibiab nî ǁkhawa ǁîb mîmais ǁga oa tsî ǁawoǁawosa hoa ǀgan ǀguitikōse nî khoedīhe tsî ǁkhāsib !nâ hâ !norasasen nî nau ǀgôan khami ûi tsî ǀkhāǁhûis tsî mîǁnâhesa xu ǂoakaihesa. De Sousas ge ai!â gere ǂoa wekheb Fraitaxtsēs ais ge !Gomenǁgams !nâ mariǀhaoǀhaos ǂûǁares tawa gere !hoa soab ai nēsa gere !gā!gā. De Sousas ge khoena hōhō!nâs, !âǀhuru-aona harebas tsî huisenūxūna ǀgoragus ǂûǀhaos tawa gere gowa. Nē ǁaxasib ge ǁkhāti Suid Afrikab ǁnae-aos, Yvonne Chaka Chakas, hîa ǁîs di ǁnae-ams ‘Kulila’ ti a ǂansas hîas ge Sunshine Senters ǀgôaron ǀkha a !khōs tsîna ǂguro !nās ase gere ǁkhaeǁnâ. “Nēsi da hâna xū-e nî dī tama is kara, on ge ǀoadisidi !nâ hâ koro kurin !naka ǀgôarona nî ǁō ǁkhaubahe ǁkh !aromadi xa ra !aromahese tsîn ge ǁkhāti ǂauna ǀgaron, !gōsase sorosi !nubusina ūhâna noxopa nî ai!g kaihe ǁîn di ǁgau!nâsa ǂoa!nâsa,” tis ge ge mî. “Nēn ǁaegu hâs ge ǂhanub ûis dib tsî ǁîsa xu ra !hui !ēdi !gâi ǂurusib, ǂûǂûxase ǂûs tsî ǁgau!nâs tsîna. Tān ge nē ǀgôarona ǀnîsin ǁîna !oaǂui tama tamas ka io ǀkhommi ǀgoraǂuide ra xawase nî mûhe,” tis ge ge ǀgomǀgom!gao. ǁKhā ǁaxasib tawas gere !hoa soab ais ge United Nations ǁanǂgāsabe !khōdana-aos Anita Kiki Ghebosa ge mî, ǁnāpab noxopa kai sîsenna nî dīhese īsa, ǁawoǁawos ǂhanugu supuse tsâkhāsa ǀgôan Namibiab !nâ hân ǂnamipe. “!Gâi ǂhôa-i hîa nēs xōǀkhā hâ-i ge, Namibiab ǂhanub ai!gû ra tsî ǀomkhâisa ǁgau xoaǁguigu tsî ǂhanuga ūhâsa, aiǁgause ǁgau!nâs xoaǁguib !oaǀgôan tsî supuse tsâǀkhāhesa ǀgôan !aroma. “Nausab ǂhâsiba hâ nē xoaǁguigu nî ǀoasase sîsenxa kaihe tsî nēs ǀkha omkhâisa ǀgôan di ǂhanuga, in hoana ǀguitikō !ēde ūhâ ǁgau!nâs tsî ǂurusib !oabadi ǂnamipe,” tis ge ge mî.
New Era Reporter
2017-08-08 11:42:30 1 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...