• April 24th, 2019
Login / Register

ǂAuna !gôab !khōsaben ge ǀgapi ǁgau!nâs di ǁkhāǁkhāǂuisende ra !khō!oa


Selma Ikelas ǀAeǁgams-!Khōsaben hîa Namibiab di tsūdī-aon !khaigu tawa hân ge ǂguin âna ûigu âna ra ǀkharaǀkhara ǁkhawa ǀhûhâsigu !nâ ū!oahes di ǁgūbas ǀkhan hâ amaga. !Gôa!gôasa !khōsaben ge xratgu, aiǁgause meesters xrati tsî nau hâ !kharaga ǁkhāǁkhāǂuisens ǂhawega ra !khō!oa in xū-e ǀhûhâsigu ân ǁaegu ǂâibasensa sī ūhâpa, ǀguitsē !khō-oms ǁkharaba sîsenǂuitoa tsî !nora kaihes khao!gâ. ǂNûǁkhaeba ra danab, ǁgau!nâs !âb !aromab, Superintendent Theofillus Kahdimob  ǀAeǁgams Dī-unus !khaib tawab, ge New Erab ǂhôare-ao-e ge mîba, ǁîn !aroma ǀgaisase ra mâǂoa tsî !amku ai!gûsa ra ǁgau ǂhôa-i, ǁnā !khōsabeb hîa ge 2015ǁî kurib !nâ ǁîb di meesters xratda  ǂharuguba kō!gâs !nâ  !khō!oab xa ra !gû. ǁÎb ge Suid Afrikab !Augaba xu ra ǁkhāǁkhāsenaihe universitaits (Unisa) tawa gere ǁkhāǁkhāsen tsîb ge ǁîba !khō-omsa xub ra ǂoa khami ǀnai sîsen-e ge hōbasen. ǀNî !khōsabeb hîa ge nēpab hâ hîa ǁîb ǁkhāǁkhāǂuisens ǂhaweba a !khō!oab ge 39 kurixa Morris Sibitwanib hîa ge Universitaits Namibiab dis !nâ-ū Diplomaba ǂharugub ǂkhanina kō!gâs !nâ-ū a !khō!oaba. ǁÎb ge mîb geresa !oa ǂharugun ǂkhanina kō!gâs !nâ ra ǁkhāǁkhāǂuisen ǂgao. Sibitwanib ge 30 kurin !khō-oms ǁkharaba ge ǁgui-aihe ǁîb ǁâsas di !gams ǀkha !gaeǁaresa ūhâse tsîb ge nēsi ǀnai 15 kuriga !khō-oms ǁkharaba sîsenǂui hâ. New Erab ge ǁnā !khō-oms !oabasa sari hâ i soab aib ge Kadhimoba ge mî, 818 tsūdī-aon nēsis kōse !kharaga universitaitdi tawa !kharaga proxramn !aroma a xoaǂgāsa !khaisa, ǀnîn ǁîn di xrat 10 tsî 12sa xoas ǀkha a ǁaxa hîa. ǁKhātin ge ǁîna !omkurus ǁaxasin ǁkhāǁkhākhâidi !khaib tsîna ūhâ tsî autokurus, ǂoms tsî elektrixūn ǁkhāǁkhākhâis tsî ǂans tsî ǁkhāsiga tsūdī-aona ra mā. “Turab ǀgaisase tsūdī-aon ǀkhāba xu hâ ǁîn di ǁkhāǁkhākhâidi ǂnamipe xawen ǁîna ūhâ ǁgoaǂuis ge, marisihui!nâsa hōsa !gōsase ǀgapi ǁkhāǁkhāsen!khaigu ai ǁkhāǁkhāsens !aroma,” tib ge Kadhimoba gere mî. Sida ge tsūdī-aona ǂganamǂgās ǀguisa dī tsî nēpa xūo!nâse ūhâǀgara tama hâ, xawe da ge ra ǁkhāǁkhākhâide mā tsî ǁāǁā ni in ǀguitsē ǀhûhâsigu ân !nâ xū-e harebebasen tsî supuse ǁkhawa ǀhûhâsigu ân !nâ oaǂgâ tsî !khō!oahe. “Sida ǁkhāǁkhākhâis senters ge a xoamâisa, ministeris ǁgau!nâs dis !âitsâdi !âb tawa tsîn ge tsūdī-aona nēpa !âide ra xoa ǁgau!nâs mâisa-i mûǂams !naka. ǀNî studentn hîa Namcols !nâ-ū ra ǁkhāǁkhāsenn ge, Namibiab Xoa-tsî-Khomais ǂGaes xa marisise ra mâ!gâhe, NSFAFs tamas ka io ǁîn ǀaokhoen ra ǀgapi ǁkhāǁkhāsen!khaigu tsudentna kō!gâ hîa.
New Era Reporter
2018-02-06 10:20:42 1 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...