• July 17th, 2019
Login / Register

ǂHanu tama hâ ǂhanub skolga aitsama mâbasen skolgu ǀkha ǀgoweǁnōsa: Hanse-Himarwas


Albertina Nakales ǀAeǁgams-Kavangob di St Boniface College ge ǁkhawa sao!gâgura kuriba ǁîn !hūb !nâ ǂguro ǀgapi !harode ūhâ skoli ase go ǂoaxa 2017ǁî Xrat 12 Namibiab Senior Sekondere Sertifikati ǁnaetisa !harib !âidi !nurigu !nâ. Nausas ge Ministers ǁGau!nâs, ǂNuwiǁkhāsib tsî !Hao!nāsi ǁNaetigu dis Katrina Hanse-Himarwasa ge mî, ǂhanub skolgu tsî aitsama mâbasen hâ skolga ǀgoweǀnōs ǀgau tama hâsa tsî amab !oagu a ī ǁoasa. “Nē !kharagasib nē ǀgam skol!nôakha ǁaegu hâba ǀgoweǀnōs ge tātsē ī ǁkhā tama hâ !kharaga xūn hîa ǁgau!nâs tsî ǁkhāǁkhāsens !aroma a ǂhâbasan ǀguitikō !harib ai hâ tama hâ xui-ao. ǁNā-amaga i ge ǂhanu tama hâ ǂhanub skolgu tsî aitsama mâbasen hâ skolgu di !nuriga ǀguipa mâi tsî ǀgoweǁnōsa. ǁNā-amaga i ge go ǂhâbasa i nē !nās ai skolga ǀgoraǂgā tsî ǀgoweǁnōhesa anuga ǀguipa mâi tsî ǁnāpa xu ǀgoweǁnōsa,” tis ge ge mî. ǀHaob ai gu ge 35 aitsama mâbasen skolga NSSCOb !aroma 2017ǁî kurib !âide xoas !aroma ge xoamâisen hâ i sao rase ge ǂoaxa: St Boniface College tsî St Paul’s College hâra hîa ǂguro tsî ǀgamǁî !khaira 2016ǁî kuriba xu !khōǀgara hâra, ELCIN Nkurenkuru ǀGapi Skoli hîa 2016ǁî kurib aib ge hûǁî !khais ai mâ isa xu nēsi !nonaǁ­î !haros ai mâb, Swakopmund Privaat Skoli ge haka­ǁî !khaisa ge ū Oshigambo ǀGapi Skoli xa koroǁî !khais ai saohe hâse. Nau ǀkhāb ai gu ge 153 ǂhanub skolga ǁkhā !âide ge xoaǂgāsen hâ i. Ministeris ge nēpa xus tsîna ǂguro koro skolga sao rase ge mâisaogu: Rukonga Vision Skoli, Reverend Juuso Shikongoba ǀgamǁ­î !khaisa a !khōǀgarase, Negumbo Senior Sekondere Skoli ge !nonaǁ­î !khaisa ge ū ǂguro !khais 2016ǁî kurib dibab ge a ǂoa!nâs khao!gâ. Delta Sekondere Skoli ge hakaǁî !khaisa ge ū tsî Gabriel Taapopi Sekondere Skola koroǁî !khaisa. Ministers ge ǂan!gâsa mâǂoa hâ !nuriga ge hō ǀgôana ǂgaoǂgao!nâs ase ge mā. Disi ǀgôan hîa ge ǂoaǂamsase !nani ǁkhāǁkhā!âgu !nâ !hūb a ǂhabase ǂhanub skolgu !nâ a dīn ge Trendy Masules (81.6%), Marichen Heibes (81.2%), Mwaimbehafo Paulus (81.0%), Karolna Kumbwa (81.7%), Nande Paulus (80.2%), Fillemon Dishenab (79.9%), Risto Nashihangab (79.5%), Fanuel Timoteus (79.5%), Chris-Une Nel (78.8 %) tsî Rakel Tobiasa (78.7%). Aitsama mâbasen hâ skolga xun ge ǂguro 10 ǀgôana a St Boniface College di.
New Era Reporter
2018-01-16 10:08:21 1 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...