• July 19th, 2019
Login / Register

ǂHarugub Namibiab tsî Chinab hâkha ǁaegub ge 107 persentgu ǀomkhâisa ra ǁgau


ǀAeǁgams ǂHarugub Namibiab tsî Chinab hâkha ǁaegub ge 107 persentgu !gôab aiǀomkhâi hâ. Nēs ge2007ǁî kurib di !gôa!gôas ais ge ǀomkhâisa US$242 miljuns (ǁaupexa N$2.85 biljuns) ai mâ isa xu US$501 miljuns (ǁaupexa 5.9 biljuns) kōse 2017ǁî kurib ai ge ǀnōhe. Nē ǀomkhâis Namibiab tsî Chinab hâkha ǂharugub !nâ ra ǂharos ge ǀgaisase ǁî!nāpe hâ ǂgom!gâgub, mâǀhaos tsî !khōǁôagu!nâhe ra sîsenǁareb xa ra !aromahe, tib ge !Hūb di ǁÛb Hage Geingioba ge mî ǁnāpab ge ai!â gere ǂoa wekheb ai Chinaba sari hâ i !nubai. Geingob ge ǁîb di ǁgamǁares hîab ge Chinab di Presidenti Xi Jinpingi ǀkha ūhâ is tawa ǀaro tsî ge mî, nē ǁaeb aib Chinaba ǁîb hoan xa a kai ǁguiri!hūba Namibiab !nās !aroma. Aiǁgaus aseb ge Geingoba, Chinab di Guangdong Nuclear Power Groups di ǁguiris US$4 biljuns dis Usab mains !nâsa ǁîs hoan xa ra mâǂoa ǁguiris ase ge ǂgaiǀon. ǁKhātib ge Geingoba, Xi Jinpingiba ge mî noxopab ǀgaisa ǂharugus ǁuiba ǁgoesa nē ǀgam !hūga di ǀomkhâi ra ǂharuguba khoraǂuis !aroma. Geingob ge nausa ge mî ǂharugub !gâise tsî ǂkhîǂkhîsase ra ai!gû xaweb noxopa kai sîsenna !âu hâsa sao ra !harigu ai, ǂgaiǀons ai ǀgaib, !hū-omkhâios, !narisarimas tsî ǂnamipeb !ûi!gâs, daogu tsî omgu omkhâisens, maindi, ǂans tsî !hoa-tsî-ǁnâuǂharugus texnoloxib hân ǀkhāgu ai. “Nē saris Chinab ǁgas ge nî mā-am sada ǂharuguga khoraǂui tsî ǀasa ǂharuguga tsoatsoasa, î da ū kha hâ nē ǀgam !hūkha ǁuiga ǂâuǀoasase sîsenū,” tib ge Geingoba ge mî. Namibiab !Hūb di ǁûb ge ge mî ǁîb ra Namibiab !aroma Chinaba xu !gōsase ǂans tsî texnoloxib !âb !aroma ǀgaisase domdore ǂgaosa, Chinab ǀgaisase nē !âb !nâ !nūse ǀomkhâi hâ tsî ǂguina ra sī!nâ amaga. Namibiab ge Chinaba xu ǂguina a ǁkhāǁkhāsen ǁkhā tsî ǂguina ai!âba !oa a sī!nâ ǁkhā tsî nēti ī ǂharugub ǁgamǁaredi xa a ǀō-aisabahe tsî ra ǂgom!gâ nē sîsenǁareb noxopa kurigu !oede nî !khōǀgarahesa. - Nampas
New Era Reporter
2018-04-10 10:51:56 1 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...