• June 26th, 2019
Login / Register

ǂNaumâidi ge ǂkhari-omn ǂhâsiba ūhâ


Albertina Nakales ǀAeǁgams-Swapo !nans di gowa-aos !Haosiǂnûs !nâ, g era mî ǂkhariomn di ǀkhais tsî nēs ǀkha ra !gûǁare ǂuruo!nâsib ǀAeǁgams di ǂnaumâi!âgu !nâs ge kaise a ǁkhiheǁkhōsa tsî oresa ǂhâba hâ. !Nawases hîa ge aoǁguiba ǂkhawusa ǂkhari-om mâsib, ǂurusib tsî !nubusib tamas ka io ǀkhais ǂgaoǀkhāsa !harib ai hâ ǂkhari-omn dis Namibiab !nâs ǂnamipe a aoǁguis ge ge mî, !nurigu nē mâsiba gowaǀîs ǂnamipe hâgu kaise a ǂkhawusa !khaisa. 2015ǁî Kurib !nâ ge Ministeris !Hū-omkhâis, ǁGam-i tsî Haiǂgās dis xa dīhe hâ i ôa!nâs dib ge ra mî, ǁaupexab ǀgui !nonaǁî !âb Namibiab ǁanǂgāsebin dib ǀguiba ǂgaoǀkhāsa !harib ai hâ ǂkhari-omn !oabade ra sī!nâsa. ǁAegub ǀnōb ais ge nēsa !gôa!gôahes kara o ra ǂâibasen ǁaupexan !khare!âb Namibiab !hūǁîna !augab ai ǂhâsiga ra dīǀoaǀoasa. “Nēs ge a sida di ǁguiǂam !hūǁîn !oa-ai da ūhâsa tsî nî ǁawoǁawose īsa hoa khoen nî ǂkhari-om !oabade ūhâsa. Nausab ge !anu āǁgam-i tsî ǂkhari-omna khoena īǁkhā kaibasa !hūb !noras khao!gâ a īnu!gâro xawes nēsa noxopa !khare !âb ǁanǂgāsaben dib !aroma ǁhawos ase ǀgui īsa, tsî da noxopa buruxa kai sîsenni xa !âuhe hâsa,” tis ge !Nawatisesa ge mî. Nē ǂgaenam!gâgus !nâb ge ǁkhāti Sîsenaon !Nans (WRP) di Parlements ǁAnib Salmon Fleermuysa, ǀAeǁgams !Ā!khōmaisa ǀhapiǂnûiǀkhā tsî gere mî, ǁîs ra ǂnaumâidi ǁanǂgāsabena kō!gâsa ǁnā!gâsa ǁnā khoen ǀgaisa !gomsib ǂkhari0omn dib tsî !anu ǁgam-e ūhâs ǁgoaǂuis ǀkha ǂnôa xui-ao. Fleermuysi di ǁgâiǂuisens ais ge Sophia Shaningwasa !eream tsî ge mî, ǁnā ǂnaumâidi !nâ ǁan hâ khoen hoan mā-ams ose ­nāpa ge ǂnaumâisa. “Nē khoen ge ­ǁîna xu aitsama !ā!khōmais noxopa ǁanais !aroma aiǂhomi tama !â!âgu tsî !hūdi ai sī ra ­ǁan, ǁnā-amaga i ge ǂhanu tama hâ !ā!khōmaisa khoen aitsama ra !aroma mâsib ǂnamipe ǀhapisa māsa. ǂUrusib tsî ǀHûhâsi !Oabadi di Ministeri Dr Bernard Haufikub ge ge mî, ǂhanub a ǀhawe nē !oabade ǁanǂgāsaben tawa sī-ūs di oresa hōs ǁaeb !nân ǁanǂgāsaben tsîna aitsama āga a khao ǁkhāsa ǂkhari-om ǂhâsiga ǀgaub ai oe-ams ase.
New Era Reporter
2017-10-10 10:41:57 1 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...