• April 25th, 2019
Login / Register

ǂNûiǂgās ge ǂnamde go ǀkhae


Pinehas Nakaziko ǀAeǁgams-Korodisi ǂkhawusa omaride xu oaxa hâ skolǀgôan, Otjimbingwe ǂAm Skoli din ge ǂnamde ge !khō!oa ‘!Khaib ǁaeba ûi!kharus’ ti a ǂansa projeks hîa ‘Heart o Deizzy’ ti ra ǀonǂgaihe ǂNûiǂgās !naka hâs xa. “Nē huib tsî ǂkhâ!nâsa mās ge ra ǂâibasen ǀgôan tsî ǁgûn ǀgui xū-i xa ǀorose nî ǂâihansensa tsîs nēsa nî huisa in ǁîn di ǁkhāǁkhāsens ai ǀoasa ǂâisa ǂnûi !khaib xa !ao tamase,” tis ge nē ǂkham khoes Dorcas Dizzy Mbevos, nē ǂnûiǂgās di !huis ǀhonkhoesa ra mî. Mbevos ge ra mî, nē projeks ǁîs di ǂnûiǂgās !naka a sîsenxas !nâ-ūn ra ǁawoǁawosa î-i mâ ǂkhawusa tsî a ǀgâsa ǁgû-i tsî ǀgôa-i tsîna ǂnamsa !khō!oa tsî saob !nâ ǁkhaubasen ǁkhā. “Nēs ge !gam!gamsens ǀkha ta ra dī projeksa tsî mâtikōsets ga koasa a ū!oa ǂgao xawes ge nēsa sida hîa nēti ī huiba ra mā da di tama hâ! Tsîs ge ǁnā ǀgôaron tsî ǀhûhâsib ǂkhawusan hîa nē projeksa xu ra domdoren di,” tis ge noxopa ra mî.  ǁKhā soab ais ge skolǀgôan Otjimbingwe ǂAm Skoli dina ǂgaoǂgao!nâ tsî gere mîba in ǁîn di ǁkhāǁkhāsens ai hoaraga ǂâisa ǂnûi, ǁkhāǁkhāsentoa tsî ǁîn ǁkhoreb ǀguitsē xū-e si harebebasens diba sī!nâ. ǁKhāǁkhāsens ǀguis ǁîna !khōsis nē !gâi tama ûiǀgaub tsî !gomma tsâs diba xu nî ūǂui tsî ǁîn ǀaokhoena hui ǁkhās mâsib !nâ nî mâi amaga. “Hana du nē ǂnamdi !nâ ǁgoe tsî tsuxuba !khaiba hō!â tamase ǁgoeǂkhai tsî ǁgoaga hoa turab tsî ǀguixasib ǀkha nî skol!gûs kara, o-i ge ǀguis khami ī xū-I hîa sadu daogu !nâ nî mâ-e a ǀkhai, xawe ǁkhāǁkhāsens ǀguisa.” Nē ǂnûiǂgās di ǀons ge ǁîs di !hui-aos, hîa ge 2015ǁî kurib !nâ nēti ī projeks ǀkha a tsoatsoas, Deizzys !oa a ǂgaisa. Mbevos ge skolǀgôana ǂnamdi ǀguidi ǀkha tama I tsî xawe skoli !nân a sîsenū ǁkhā huisenxūn ǀkhas tsîna ra hui!nâ. Nē ǂnûiǂgās ge mari-e kurus ai !gao!gaosa tama hâ tsî ǁîs di ǂkhâ!nâsa United States of Amerikab !nâ hâ !gâsa ǂnûiǂgāsa xu ra !khō!oa.  
New Era Reporter
2017-08-08 11:43:33 1 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...