• April 22nd, 2019
Login / Register

1.5 Miljuns xa a !nāsa !narisarima-aon ge 2016ǁî kurib !nâ ge sari hâ i


Albertina Nakales ǀAeǁgams-Namibiab ge, !auga !hūga xu ra ǂgâxa !narisarima-aon di !hūb ase ǁaupexa 1.57 miljunsa !nā hâ !narisarima-aon  !gôaba ge xoamâi hîa 2016ǁî kurib !nâ nēpa hā ge sari hâ in diba. Sari-aon di !gôab ge 2015ǁî kurib !nâ 1.51 miljuns ai ge mâ i  tsî 3.6 persentgu di ǂharosa ra ǁgau. Nē ǂans ge a hōsa Namibiab 2016 kurib di !Narisarima-aon !Gôakhâib !Nurib hîa ge ǂoago wekheb Donertaxtsēs ai ǀAeǁgams !nâ ǂhaitsise gere ǂanǂanheb !nâ. !Hūgu hîa ge 2016ǁî kurib !nâ ǀgapi !gôab di !narisarima-aona Namibiab ǁga ūhâ igu ge, nē !nurib !nâ i ra mîhesa !oa sao ra saogub !nâ: Angolab, Suid Afrikab, Zambiab, Duits!hūb, United Kingdommi tsî Franse!hūb hâga. Minister Pohamba Shifetab, ǂNamipeb tsî !Narisarimas Ministeris dib ge ge mî, !hau!hausasen nē ǂharugub !nâ ǁgoe-aixūn di ǀorosiba ǀAeǁgams !nâ ra hō!âsa. “Kai ǁâudīn tsîna da ge a ūhâ ǁoa. Sida ge kai !khaiga ūhâ tama hâ ǂgui !gôab khoena ǁâudīn !aroma ūhâs !gao. ǁKhāti da ge dana!ās ǀAeǁgams !nâs tsîna khoena ǁgoe!khaimā ǁoa. Sida ge ǀAnes tamas kai o ǀAeǁgams !auga khoena ǁgoe!khaimās !aroma ra ǂoa-ū. Nēsisa da ge nē mâsib !nâ hâ,” tib ge ministera ge mî. Shifetab ge ge mî !nubusin ga a hâ xaweb nē !nuriba gere mâi-ai!âhesa îb ǂhanuba mû tsî ǂan nē ministeris  !gâi ai!gûsa sâuǁkhāsib ǂnamipe ra dīsa tsî ai!â !narisarima-aona ǂâiǂgaes ǀkha hoa !hūbaise a ǀhawesa sâuǁkhāsib ǀomkhâisa ǁawoǁawos !aroma. Nausab Angolaba ǁîb hoan xa ǀgapi !gôab sari-aona ūhâse ra ǁgau, xaweb ge Angolaǁîn di ǁamas !gôaba kaise a ǂkhawusa ǁîn !hūb di oli-i  ǂganǀgaub ge a ǁnās khao!gâ. ǁNā-amagab ge Angolanǁîn !gôaba ǀgapise ra ǁgau xawen ge ǂguros khami ǁama!gûs tsî ǁgoeǂgâhās !aroma ǂgâxa tama tsî !nāsa tsēsa ǂgâxa tsî ǁkhawa ra ǂoa. ǁÎn ge ǁnaetisase Oshikangos tsî Katwitwis hâra !hūǀgora !āra tawa ǂgui mariba ǁamas ai gere māǂui xawes ge ǁnās tsîna kaise ge ǂkhawu tsî nē ǀgam !āra ǀgaisase ge khao-oa kai.
New Era Reporter
2017-12-19 10:01:45 1 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...