• June 19th, 2019
Login / Register

1 100 Xa a !nāsa ǀGôan ge ǀKhomas !nâ Xrat 9 !nâ ǂoage kuri ge ǂnû!gau


ǀAEǁGAMS – ǀKhomas ǀKharisi ǁgau!nâs direktorats ge ge ǂanǂan, ǂoago kurib !nâ ge Xrat 9 !nâ hâ i 4 838 ǀgôana xun 1 119na Xrat 10 ǁga ge !kharu tama isa. Nēs ra ǂâibasens ge 3 719 ǀgôan ǀguin Xrat 10s ǁga ge a !kharusa. Nē ǂanǂans ge ǀKhomas ǀKharisi ǁGau!nâs Direkteri, Gerald Vriesi xa ge mā!kharuhe, ­ǁnāpab nē kurib di xoaǂgāsendi Xrat 1 tsî Xrat 8 hâra di di ra ai!gû ǀgausa New Erab ǂhôare-ao-i ǀkha gere ǀgoragu soab ai. Xriesi ge ai!â ge mî, 15ǁî skoltsēs ǀasa kurib dis aib ǀKhomas ǀKharib !nâ ra skolǂgâ ǀgôan di !gôaba 89 346 ai ge māsa. ǀKhomas ǀkharib ge kurikorobe korosa xu hû persentgu ǁaegu hâ ǂharosa ǀgôan xoaǂgādi !nâ ra hō!â tsîb ge nē mâsiba hâ a ǁkhāǁkhā!nā-omdi, ǂkhari-omdi tsî hosteldi tsîn nî ǂâu tama isa ra !aroma, ǀgôan ra ǂgui!nā amaga. Xrat 8 ǀgôana nē kurib !nâ hâ!khaina skolgu !nâ mās ge ǂoago kurib di ǂKhoesaoba xu ge sîsenaihetsoatsoa Vriesi ge mîsa !oa. !Gôakhâigu ra ǁgausa !oan ge 5 865 ǀgôana Xrat 8 !aroma soana nî hōse ge xoamâisa i tsîn ge ǁîna xu 4 724 ǀgôana ǀnai 2018 !nâ soana nē kurib !aroma ge hō. !Gau ge ǀgôana xun ge 452na 10-16 !Khanni nē kurib dis ai soana ge hō tsîn ge 688 ǀgôana ǂoago wekheb kōse noxopa soana go hōbahe tama hâ i. Vriesi ge !aruǀî ge mî, Xrat 8 !nâ hâ i 6 613 ǀgôana xun 4 852na !kharu tsî 1 761na a ǂnû!gausa tsîs nēsa ǀgaisa ǁgâiba asa ǀgôana soana hōs !aroma ǁgoaǂuise mâsa. ǁGûn tamas kai o ǀgôan !ereamsa ūhâ khoen ge ǀKhomas ǀKhariba !oa koma !gâi ûiba hōs ase ra ǂgâxa tsîs ge nēsa ǀkharib ūhâ skolgu ai ǁgâiba ra ǁgui. ǁKhātib ge direktera Xrat 1 xoaǂgāsendi ǂnamipe ge mî, ǂoago kurib !nâ ge xoamâisa i Xrat 1 ǀgôana xun 322na ǀkharisa berosa xu soana a māhesa, 161 ǀgôan ge ǁgûn xa aitsama soana a hōbahesa tsîn nēsi 55 ǀguina noxopa soana ūhâbahe tama hâsa. 


Albertina Nakale
2019-01-29 10:29:58 4 months ago

Be the first to post a comment...

You might also like...