• September 29th, 2020

131 Khoen mā-ams ose !hūb !nâ hâ khoen ge Zambiab ǁga ge sî-oahe


KATIMA MULILOS - Zambezi ǀkharisi awa!namn Komisareb, Karel Theroni ge ra mî, ǀgamǁî !haros Kalahari Desert Operations dis !gâise ǁnā ǀkharib !nâ ra ai!gûsa. Nēsis kōsen ge 171 ǂâisāhe ra khoena !khōsis !nâ ūhe hâ, ǀgoa!narib, omkhôaǂgâ!nâs tsî khoena ǁamaxus ǀkha !gaeǁaresa ūhâ ǂkhawadīn ǀkha. 

Nē 171 khoena xun ge 131na mā-ams ose Namibiab !nâ hâse ge hōǂuihe tsî Zambiaba !oa ǀnai ge sî-oahe. ǁKhātin ge nē ai!gû ra sîsenxasigu hîa Namibiab ǀawa!namn tsî Namibiab ǁKhaubas ǁAnina xu a !amǁaresase !kharaga mā-ams ose !hūb !nâ ǂgâxa-ūhe tsî ra ǁamaxhe xūn tsîna ge ǀhana, aiǁgause: peln, sarun, tabaka-i, soposenxūn, okapi gôan, pangagu, !apun, selfongu tsî hâna. Theroni ra mîsa !oan ge !nāsa ǂkhawadīn, !gōsase omkhôaǂgâdi tsî ǀgoa!narib tsîna, mā-ams ose !hūb !nâ ra ǂgâxa, Zambiaǁîn xa ra dīhe. Ai!âb ge Therona ge mî, !nāsa ǂgari-aon Zambezi ǀkharib din ra Zambiab di !hūǁîna ǀguis khami ī ǁgauǁgau ra ǂkhanin ose gūre-aose !gaesa tsî nēn ge khoen hîa !nāsase ­nēti ī ǀgoa!narib ǁhōn !nâ ra !âna. “ǁNāti ī ǁnâuguxoaǁguib ge hâ, Zambiaǁ­în nî Namibiab !nâ ǂgâxas kara, on ge ǂhâbasa ǂhanusi ǂkhanina nî ūhâ tsî ǁnāti ī khoe-i hîa ǁîna gūre-aose ra !gae ǂgao-i  ǀkha nî xoamâihe, xaweb ge ǁnā xoaǁguiba ǁnâuǀnamhe tama hâ,” tib ge Therona ge mî. “Gūre-aose a !gaesa khoebats ge tombo-ā!khain tawa ra ǀhao-ū, goman hîab nî kō!gân !hūǀgoras Zambiab tsî Namibiab dis tawa hâ hîa. Nē khoegu ge hāba gu ra !aromasa dīǂui tama hâ ǀkhara !aromadi !aroma gu ra Namibiab !nâ ǂgâxa amaga, ǁnā-amaga da ge ǀgaisa ǁgoaǂuis ǀgoa!narib dis ǀkha Zambezib !nâ  ǂnôa. ǀNî ǁ­aega da ge ǀgai!khōs ǁhōn tsîna Zambiab !hūǁîna xu ra hō, tarekhoedi tsî ǂkham ǀgôade ǀgai!khō tsî gu ra ǁaru Zambiab ǁgase,” tib ge gere !khâikhom. Theroni ge noxopa ǁîb ǂâiǂhansensa gere gowaǂui!nâ mâsib ge, kurin !naka hâ ǀgôadi ra Namibiaǁ­în xa Zambiaba xu ǂgâxa-ūhesa om!anu-aose tsî mātareo!nâse sîsen kaihesa. Nēti ra ûi-ūhe ǂkhamkhoedi ra ǀawa!namn tawa nē mâsiba hā !nuri ǁ­aeb ai ǀguis ge sida ra ǂan tsî dī ǁkhā da ana dīsa,” tib ge ge mî.  


Aron Mushaukwa
2019-09-03 07:39:58 | 1 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...