• April 25th, 2019
Login / Register

1500 Xa a !nāsa !auga!hūgu student ge Unams tawa hâ


Albertina Nakales ǀAeǁgams-ǀGapi ûiǀgaugu hîa !auga !hū-i !nâ sī ǁkhāǁkhāsens ǀkha ra !gûǀhaon ga hâ xawen ge nē kurib !nâ 1500 xa !nāsa studentna Universitaits Namibiab dis (Unam) tawa ge xoaǂgāsen. Universitaits ra mîsa !oas ge hâ!khai !gomsin, gowab ǁnâugu tama is!nâs !nubusin, kurisa ǂkhâ!nâs tsî ǀasa hâ!khaib tsî mâsiga ǁnaetis, !nubusib ǀhōsan tsî ǀaokhoena ǀgūse ūhâ tama is tsî hâna, ǁgoaǂuidi nē !auga!hūsi studentn ǂhanixūse ī. ǁNāpa gen ē kurib !nâ Unams tawa a xoaǂgāsen 24 759 studentn xun ge 23 213na a Namibiab !hūǁî tsî !gau ra 1 546na !auga!hūga xu ra hā. Aune Sams, !auga!hūsi student !ereamxasiba !khōdana hâs, g era mî, !nāsa !auga!hūsi student SADC !hūgu di (1373) !khaisa, tsîn nēna xu !nāsa ǀamma Zambiab tsî Zimbabweb hâkha xu hâsa. Sams ge noxopa gem î, !gau ra 12 SADC !hūgu tsîn hoatsama Unams tawa ǂnûǁkhaebahe hâsa. Nē !hūgu ge ǂgaiǀons ai Kenyab, Burundib, Liberiab, Nigeriab, Ugandab, Ghanab, Congo Brazzavilles, Rwandab, Egipteb, Camerooni, Sierra Leones tsî Sudanni. Afrikab !augan ge ǁkhāti studentna Chinab, Taiwanni, Phillipains tsî Indiaba xu hâ. ǁNaetisase da ge Europab !hūga xu Finlandi, Duits!hūb, Belgiumi, Netherlandi, Swedeb, Britanjeb, Pacific !Nā!uis ǂhabase, Amerikab Samoas, Ascension !nā!nuidi, Brazzili, Cubab tsî USAb hâga. “Namibiab ge !gâise ǂan!gâsa !hūba, !gōsase ǂkhîb tsî ǁawosasib !hūb !nâ hâb !aroma. !Nāsa ǁgûn di ǁkhoreb ge ôasan ga ǁîn di ǁkhāǁkhākhâide ǂhanib ose tsî ǁaegub !nâ ra hâ ǂgiǂgosi !khom!nâdi ose dī tsî a toasa,” tis ge Samsa ge mî. Simon Nameshob ǂhaitsi māǂuidi mâisab Unams tawab, ge ge mî, ǀnî student nēpa ǁnāti ī ǁnâuguxoaǁguigu hîa Unams tsî !auga!hūsi universitaitdi ǁaegu hâgu !naka hâsa. ǀNî studentn ge ǁîn di în Unams tawa ra sîsen xui-ao nēpa ra ǂgâ. !Nāsasen ge !auga!hūsi studentna !kharaga ǁkhāǁkhākhâidi !aroma ra xoaǂgāsen aiǁgause sertifikatga xu xratgu kōse. Angolan tsî Mozambique studentn ge !nāsase Hurigowaba ǁkhāǁkhāsens !aroma ra hā.
New Era Reporter
2017-08-01 11:29:42 1 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...