• September 20th, 2019

1 764 omaridi Erongob !nâ ǀkhurub xa xāǂgāhe hâdi ge huiba ge hō


  Tsoaxubams – Erongo ǀKharisi ǀAwemā!nans ge 12 936 maiǁhōga ǂoago kurib di ǀHōǂgaeba xu nē kurib ǀKhūǁkhâb ǀams kōse ge ǀgoraǂui, ǂgari-aon tsî omaridi ǂGaribeb tsî Dâures ǁhûi!nâǂharidi !nâ ǁan hân !aroma. Erongob di ǀkharisi mûǂamaob Hafeni Ndemulab, ge ai!â gere ǂoa wekheb Fraitaxtsēs ai ǁkhâkorobesen ra ūhâ ǀawema!nans ǂnûs tawa nau ǁanina ge mîba, kaiseb ǀkhuruba ǀgaisase Erongob !nâ a ǁkhōǁkhōsa !khaisa, !gōsase ǂGaribeb, Dâures tsî !Gomen­gams !âgu hîan ǁanǂgāsabena ûitsamaxūna xu ǀgui ûiba ūhâpa. Barden ge kaise ǂgui !gôab !nâ ge ǁōtoa tsîn ge nē ǂgari-aona ǀawemā!nansa xun ra hō ǀkhommi, ǀkhurubhuib !nâ-ūb ǀguiba xu tsēsa xu tsēs ǁga ra ûi. Ndemulab gere ǁgaeǁgaesa !oa di ge ǁaupexa 1 764 omaride ǁnā ǀkhurubhuiba xu ge domdore; 686 omaride ǂGaribeb !âgu !nâ tsî 1 087 omaride Dâuresa xu. Ai!âs ge !Gomenǁgams ǁhûi!nâharis tsîna nēpa ge !gôaǂgāsa i, xawe di ge ôa!nâdi hîa ge dīhede ge ǁgau, !Gomenǁgams îbe nau ǀgam ǁhûi!nâǂharira khami ǀkhurub xa !khōhe tama hâsa. Erongob ǀKharisi Mûǂamaob Cleophas Mutjavikuab ra mîsa !oa di ge Erongob !garo!ā !âga ǀgaisase !khōǂgāhe hâ ǀkhurub xa hîas ge Omatjetes tsîna ǁgam-i ǀorosiba ra hō!â. Nēsisa i ge ǁgam-e kai autogu ǀkha Omatjetes ǁanǂgāsabena ra sī-ūbahe, ǁkhaegu ǂnâ hâ tsî ǁgâiba nē ǂâiǂhansen ra ǂgari-aon ai ra ǁguise. Nē mâsib ǁgam ǀorosib dib ge ǀgûǁaeb !nâ ǁkhāti !Guidiǁgams tsî ǀUes ǁanǂgāsaben xa nî hō!âhetsoatsoa, ǁîn hîa !hūb !nakaba xu ra hōhe ǁgam-e ra sîsenūna. “Hoara da nēsi aibe ǂâisa ǀgaisase ra ǂnûi-ais ge, mû!gâsa sida ǀkharib ǁanǂgāsaben ǂauna āǁgam-e ūhâsa, nausase da kai ǂâiǂhansens ǀkha ǀawemā!nans ase ǂnôa, mâsib ûitsamaxūn !aroma kaise a !oa!oaxa amaga. !Nāsa !âgu !nâb ge ǂgāb ǀguiba !gorasase ǁgoe, !û-ai-i xats ge !hoas tsîna dī tide tsî ǁgam-i tsîna ǀkhais ǀkhasa i. Nau ǀkharigu !nâ i ge noxopa ǀgui tamas ka i o ǀgam !û-aikha ǁgoes ǀguisa i hîan bardenna aibe ǁnāǀî ǁaeroba nî !ûse a doe-ūhe ǁkhāse, xawe Erongob !nâ I ge ǀkhais ǀkhāsa i,” tib ge Mutjavikuaba gere 
ǁgui!ā.


Eveline de Klerk
2019-05-21 10:32:47 3 months ago

Be the first to post a comment...