• July 20th, 2019
Login / Register

19 ǁGau!nâ-aon ge !khōsis !nâ ge ūhe N$10 miljun ǀhôakao!naris !aroma

Languages
Languages

Albertina Nakales ǀAeǁgams-Namibiab ǀawa!nmn ge 19 ǁgau!nâ-aona Zambezi ǀKharib !nâ !khōsis !nâ ge ū, ǀnîn ân hîa ‘ǀnore ǁgau!nâ-aon’ ase ǂgomhe rasa !oa hâna, ǁîn ge ǂhanuba N$10 miljun marisa ǂnû!nâ hâs ǂâisādi !naka. Nē disikhoeseǀa ǁgau!nâ-aon, ǁnā ǂâisāhe ra 22na xu hân di ǂâisās ge ǀhôkao!naris tsî mari!naris ai hâ ǁîn ge Ministeris ǁGau!nâs, ǂNuwiǁkhāsib tsî !Hao!nāsi ǁNaetigu disa 2011ǁî kurib tsî 2016ǁî kurib kōse gere ǀhôakaos khao!gâ. Nē ǁgau!nâ-aona xun ǀnîna noxopa ǁgau!nâs ministris !nâ a sîsenxa xawen ge ǀnîkhamikō !gôab dina ǀnai ge sîsenǀû tsî xae noxopa ǂhanub ǁkhâkorope !khō!oamaris ǂgaekhâiba xu ūǁnâsa tama hâ tsî ǁnā-amaga ǁkhâkorope !khō!oamaride ǀnain gere !khō!oas ǁkhās khami ra !khō!oa. ǀNî ǁgau!nâ-aon nē ra ǂâisāhen ge ǁaerob ǀgaib ǀguiba ministris !nâ ge !gaesa ī tsî xawe ǁnā ǁnâuguxoaǁguib ge a !gûǀam xawe noxopa ǁkhâkorope !khō!oas ǂgaekhâiba xu ūǁnâsa tama hâ tsî nēsis kōse noxopa mā ra !khō!oa. ǀNî !âb nē !khōsis !naka a ūsan dib ge ǁkhâkorope !khō!oamaride ǁîn di !haro tamadi !arma ra !khō!oa, aiǁgauses ge skoli di xoa-aose a !gaesa khoesa ǁgau!nâ-ao-i !haros !khō!oamarisa ra hō tsî ǁgau!nâ-aos ǀguisa ī-e departements dana-i !haros marisa. Zambezi ǀKharib di ǂnûǁkhaeba ra ǀawa!namn ǀkharisi mûǂamaos, !Nakaǂnôa Komisares Julia Sakuwas, ge New Eraba ǂoago wekheb Denstaxtsēs ai ge mîba, “Ministeris ǁGau!nâs, ǂNuwiǁkhāsib tsî !Hao!nāsi ǁNaetigu dis ge kaise ǀgūǁae ǀgui nē !gomsiba a ǂansa ǁnāpan ge ǂkhanin âsa a kō!gâhetoas khao!gâ. Nē kō!gâdi !nâ ge a !gāsas ge N$10 miljun marisas ǀhôakaose ǂoa!nâ hâsa. Sida ge !khōdao nî tsî !khōsis !nâ ge ū ni,” tib ge Sakuwasa ge mî. Sakuwas ge !aruǀî ge mî, ministris nēs ge Aoǁkhumuǁkhâb !nâ !naris ǁhōba Namibiab ǀAwa1namn tawa a ǁkhowa-amsa tsîn ge nē !khōsis !nâ a ūhesa. Sakuwas ge ge mî, ǁîb dana !khōdana-aose ra ǂâisāheb ge mari!khō!oas beros Katima Mulilos dis !nâ gere sîsen tsî ǁkhāti ǁî sîsenǀûsa ǀnai māǂgā tsî !aruǀî ǁnā ministerisa sîsenba tama hâ tsî ǁnā-amaga noxopa !khōsis !nâ ūhe tama ge hâ i ǂoago wekheb Wunstaxtsēs kōse. Nēn ge noxopa a sîsenxa ǁgau!nâ-aon tsî sîsenǀû ge ǁgau!nâ-aon Zambezi ǀKharib !kharaga skolgu dina. ǀAwa!namn ge tsautamase a ǁaxa hoa ǂâisāhe rana !khōsis !nâ ūs ǀkhā tsî Zambezi ǀKharib ǁanǂgāsaben hîa ga nē khoena a ǂan tsî mâpan hâsana in ǀawa!namna ǂanǂan in nē ǀhawixa khoena ǁîn dīgu ai !ereamde mā ǁkhā.
New Era Reporter
2017-09-26 10:26:50 1 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...