• April 18th, 2019
Login / Register

2 000 ǀGūse hâ ǀgôan ge ǀKhomas !nâ noxopa skolga hō tama hâ


Albertina Nakales ǀAeǁgams-ǀAsa kurib, 2018ǁîb di ǁgau!nâs kurib di ǂguro termains tsoatsoas di ǀgamǁî wekheb !nân ge 1 974 ǀgôana xrat 1 tsî 8 hâra !aroma soana ra ôa xawe a !gâi!gâ-o!nâ tsî ǁgâudi tawa ǁgau!nâs direktorats ǀkhomas ǀkharib dis ai ǀuniga !âubasendi ǀkha !âuhâse ǂnôa. Nē mâsibab ge ǀKhomas ǀKharisi Direktorats di Direkteri Gerard Vriesa, ǁnāpab ge New Erab ǂhôare-ao-i ǀkha ǂoago wekheb !nâ ūhâ i dî!nâǁgamǁares hîa-i ge nē ǂhôare-ao-e ǁ­îba xu gere ǂan ǂgao mâtikōseb ǀkhomas ǀkhariba xrat 1 tsî 8 ǀgôana skolgu !nâ soana mās ǀkha ai!gû hâs !nâ ge ǂan!gâ. Vriesi ge ge mî, ǀKhomas ǁgau!nâs direktorats ge ǂoago kurib ǂNūǁnâiseb !nâ 513 xrat 1 !aroma soana nē kurib !aroma ra ôa ǀgôarona a xoamâisa. Nē 513 ǀgôana xus ge ministerisa 123 ǀguina nē ǀkharib !nâ soana ge hōba ǁkhā i tsîn ge 390 ǀgôana noxopa soana hōbahe tama hâ. Nē ǁkhâb, !Khanni di 9 tsî 12 hâra ǁaegus ge nē direktoratsa ǁkhawa 441 xrat 1 ǀgôan soana ra ôana hāǀaro rase ge xoamâi. Xrat 1 !aroma a xoamâisa ǀgôan di !gôab ge nēsi 831 ai mā. ǂOago wekheb di Denstatsēsa xu Fraitaxtsēs kōsen ge nē direktorats di sîsenaona skolgu !nâ aitsama xrat 1 tsî 8 di ǀgôana si gere !gôa, mâtikō ǀgôan amabes !nâ ǀnai a xoaǂgāsa skolgu !nâ !khaisa ǁawoǁawo tsî īǁkhāsib soarona hōs dib tsîn !aroma. !Aruǀîb ge Vriesa ge mî, xrat 8 xoamâisendi tsîn ge ǂoago kurib ǂNūǁnâiseb !nâ dīhe tsîn ge 1128 ǀgôana soana noxopa ūhâ tamase a xoamâihesa. Nē gôan !aromas ge ministerisa nî kō mâtikō !hae ­aeb !nâ tsî mâtis nē ǁgoaǂuisa oresa a hōba ǁkhāsa. “ǁGûn tsîna ta ge tita nēpa ǀhapisa ra mā, ǁ­în !kharaga skolgu !nâ ǀgôana xoaǂgā, ū!oabahe tsî xawe ǀams ai koma !khai-e noxopa hō tamase hā ǀasase ra xoamâisensa taman diga ra ǂhâkhâisa.” Xrat 11 ǀgôan di soab aib ge Vriesa ge mî, ǁîn ge nēsis kōse 351 ǀgôana ǀkhomas skolgu !nâ !kharaga ǁkhāǁkhāsens !harigu !nâ a hōbasa.
New Era Reporter
2018-01-23 10:23:28 1 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...