• June 25th, 2019
Login / Register

23 Kurin ǀkha 2ǁî Meesters Xratda ra dī


Pinehas Nakazikob 23 Kurin ǀkhab ge Andreas Iipumbub, ǀgaisa ǀguixasib ǀkha tsî ǂgaoǂgao!nâsa ǂkhamkhoeba ǀnai Bachelor of Science (Honours) xratda ūhâ Quantity Surveying and Commercial Management-i !nâ, United Kingdommi (UK) !nâ ǁgoe Coventry Universitaitsa xu. ǁKhātib ge Heriot-Watt Universitaits tawa Meesters xratda Strategic Project Management-i !nâ ge dītoa tsî nēsi a ǁaxa ǁîb di 2ǁî meters xratdi ǀkha Universitaits South Wales dis tawa. Nē universitaitdi hoadi ge United Kingdommi !nâ ǁgoe. Iipumbub ge ǁîb di ǂam ǁgau!nâsa St George’s Diocesan College hîa ǀAeǁgams !nâ ǁgoes tawa 2008 xu 2012 kōse ge ǂgâ. ǁÎb ge Xrat 8 xu 12 kōse ǂguro disi ǂoaǂamsase ra dī ǀgôan di ǀgui ge i. Xrat 10 (2010) tsî Xrat 11 (2011) hâra kurikha !nâb ge ǁgaumâihe tsî ǀAeǁgams !Ā!khōmais di Junior ǀAwemā!nans !nâ gere !oaba. Iipumbub ge ǁîb skoli tsî ǁgau!nâ-aon xa St. George’s Diocesan College di skolǀgôan aimâba-aose ge ǁgaumâihe. ǁîb ge Xrat 12 !nâ 54 !gôaba 60 !gôaba xu ge hō ǀuniga !âidi !nâ. ǁNās khao!gâs ge UKb ǁgab ge a ǁkhāǁkhāsen!gûsa. Sa ǁkhāǁkhāsens ǂnamipe hâ xūn ge kai sîsenǂuiba a ūhâ ǁkhā satsa !gâi!gâba sī!nâs tamas ka io ai!gû tama isâ. ǁNā-amagan ge ǂgui ǂkhamkhoen hîa !gâise gere dība ǁhûin ra ǀhōsana ǂkhîǂkhîǂgaos xa ra !aromahese ǂauxûib tsî ǀhubuǀhubusenxūn xa ǁkhāǁkhāsensa xu ra ǂgaeǁnâhe. “Sts nî hoaǁae sa !aromas universitaits ats hâpasa nî ǂans kara ots ge ǁhawodi âtsa nî sī!nâ. “ Tit age ǀgaisa ǁkhoreba ūhâ !gâi ǀgaub !nâ hâ ǀkharaǀkharasa hā-ū tsî Namibiab ǁaesa omkhâisa. Tit age ra ǂgom ǁgau!nâs kaise mâ ǀguiǀguibe khoe-I di ûiǀgaub ǀkharaǀkharas !gâib ǀgaub !nâs !aroma kaise a ǂhâǂhâsa !khaisa tsî ta ge ti kurisa ǂkhamkhoena ra ǁgoaǂui ǁîn ǁkhāǁkhāsensa aimâi tsî !gâi !goaxa ǁaeba satsa aitsama tsî !hūb !aroma ūhâs ase. Sada nēsis ǂkhamkhoeda g era ǂgom!gâhe ǁawoǁawo da nî !khaisa !gâi !goaxa ǁaeba sada !hūǁîn !aroma,” tib ge Iipumbuba ge mî.
New Era Reporter
2017-12-05 10:04:03 1 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...