• October 25th, 2020

N$50 miljuns xa a !nāsa maris ge ǀkhaeb ase ǁōsa ǁkhaes !aroma ge !khō!oahe - PM


ǂGuro Ministers Beros ge ai!â gere ǂoa wekheb !nâ ge ǂanǂan hâ i, ǁîs ge N$50.3 miljun marisa ǀkhaeb ase !khō!oasa Covid-19 ǁōsa !hūb !nâ ǁkhaes ase. 
ǂGuro Ministers Saara Kuugongelwa-Amadhilas ge ge mî, nē ǂgaes ge ǀguiǀguibe khoen, ǂgiǂgos !nandi, aitsama mâbasen ǂharugun, sîsenaon ǂnoaba !nandi, ǂhanub xa marisise mâ!gâhe hâ ǂnûiǂgādi, !hao!nāsi ǂgaeǂguidi tsî !kharaga ǂgomdi tsîna xu marisi huiga a !khō!oasa. 
Kuugongelwa-Amadhilas ra mîsa !oas ge nē maris N$50.3 miljuns disa ǂhanub ge a mā N$63.1 miljuns hîa nē ǁōsa ǁkhaes ase ge māhesa ge ǀarokhâi!nâ. 
Nē maris ge hāǀaro rase ge ǀarosen, ǀnaib ge ǂhanuba ǂurusib ministeris tsî ǁgau!nâs ministeris hâra ǂnûiǂuiba hâ i maridi xōǀkhā.
“Nē marisa xu da ge N$44.4 miljunsa ge sîsenū. 

Nē maris ge ǀnai ge māǂuihetoa tsî ǂûn, ǀae!khōs !oabadi !nâ a ǂhâbasa xūn tsî maskerde ǂkhawusa khoena ǁamabas, !nari!oabadi tsî hâ!khaimās !aromadi !aroma,” tis ge ǂGuro ministersa gere ǁgui!ā.
N$44.4 miljuns xōǀkhās ge N$31 miljunsa ge ǂnûiǂuihe, ǀae!khōs ǀkha !gaeǁaresa ūhâ tama māǂuidi hîa !kharaga ǀkhariga xu di ǂganamsende ra ǂgâxase gere sîsenūhese. 

ǁKhātis ge N$15 miljunsa a ǂnûiǂuisa, garu-a proxrammi Twalolokas ǁanǂgāsaben, Erongo ǀkharib di !Gomenǁams !nân, hîa ǂhuwib !nâ omde ge a ǂoa!nâna mâxōǀkhās ase hâb !aroma. 
Ai!âs ge ǂGuro Ministersa ge mî, maridi, ǂûn tsî ǀnî hâ xūn ge ǀkhae-aon xa ǀkharisi ǀawemā!nandi ǂgaeǂguidi, Beros ǂGuro Ministers dis tamas ka i o !oa!ū ǁnā tsâǀkhāsa ǀhûhâsigu ǁanin ǁga gere sīse.

 “Maridi hîa !oa!ū gere māhedi ge ǀō-aisa marisâuǂgaes !gôas !nâ a ǂgāsa tsî di ge hoa māǂuide ǁnāpa xu ra hā. Nē marisâuǂgaes !gôas ge ǁkhāti proxrammi ga !gûǀam o nî kō!gâhe tsî !nuriba māhe, mâtin ge marina a sîsenūhesa,” tis ge ge mî. Mariǁhōn Ministris ministeri, Shiimib ge ge mî, ǁîb ministeris ge Omkhâisens Marisâuǂgaes Namibiab dis (DBN) ǀkha gere sîsenǁaresa îb marisa hō ǁkhā, ǂKhari tsî ǁAeguǀnōb ǂHaruguna (SME) hui!nâs ase. DBNs ge ge īǁkhā kai N$500 miljuns ge nē ǂharugu-aona huis ase a ǂoaxasa.


Maihapa Ndjavera
2020-09-22 09:43:39 | 1 months ago

Be the first to post a comment...

You might also like...