• August 3rd, 2020

520 Xa a !nāsa !garo!ādi ge 1990ǁî kuriba xu ǁamahe hâ


Eveline de Klerks TSOAXUBAMS – Namibiab ǂhanub ge 524 !garo!ādi hîa ǀhaob ai 3.2 miljun hektarga !khōǂgā hâde !hūb!norasa xu ­ama hâ. ǂHanub di ǁkhoreb ge ǀhaob aib ga koro miljun hektarga !khōǂgā hâ !hū!âde 2020ǁî kurib !nâ ǁamasa, !hūb di ǁkhawa khoena hâ!khaimas proxrammi !naka. Nēs ge Peter Nangolob, direkteri !hūde ǁkhawa kō!gâs dib gere mîsa !oasa, ǁnāpab ge Ministeris !Hūde ǁKhawa Kō!gâs dis di ǂhaweb hîa ǂNūǁnâiseb !nâ nî hâse a ǀaweǁguisa ǀgamǁî !hū!nāsi !hū !hoas konferensisa ra ai!gûbase gere mâi-ai!â soab ai. Erongo ǀKharisi ǀAwemā!nans ge ǀgam tsēra ge !khōǂgā i !âhuru-aon !aroma konferensisa ge ūhâ i, kharib di ǁanǂgāsaben dogma ǁnâus ase aiǂhomisens ǀgamǁî !hū!hoas konferensis dis !aroma. Nēpan ge 300 xa a !nāsa ǁanǂgāsaben tsî !hao!nāsi tsî !ā!nāsi ǂgaeǂgui-aon tsîna ge ǀhao hâ i. Nangolob ge nē ǁhao-aona ge mîba, ǂhanub nēsis kōse N$776 miljunsa māǂui hâsa 648 ǀkhuwiǂgandi ai, Ai!â ge khaohâ kaisa in ǀKhuwis Proxrammi !naka. “ǁKhā proxrammi !nakab ge ǂhanuba 3.4 miljun hektarga !khōǂgā hâ !hū!âde ge ǁama. !Hūb!norasa xu di ge 5338 omaride !hū!âde ge māhe nē proxrammi !naka,” tib ge Nangoloba ge mî. Nēn xōkhāb ge ǂhanuba !Hao!nāsi !Hūde ǁKhawa Kō!gâs ǂHanumās di Sîsenxa kaihes ǀkha 118 885 !hū!âsi ǂhanuga !hao!nāsi !âgu !nâ !hūb a ǂhabase khoena ge mā. Ai!âb ge Nangoloba ge mî, kaise a ǂause ra mûhe !âb khoena !hū!âde mās dib ǀgaisase !hūdi ǀorosib xa ra !aromahesa tsî ǁkhāti nēs ǀguisa hâ tama i tsîb ge !hūb di mari mâsiba mā-am tama hâ ǀaweǁguisa i a xawe !hūde nî ­amase isa tsî nēs ǀkha ministeris di ǁgūbade sī!nâsa. Kai!ā !hūdi tamas ka io omna ǁamabasens ge kai ǁgoaǂuis ase ī, !gōsase ǂkhamkhoesib ­ǁaegu. “Nē mâsib ge gaisa ǂâisa ǂnûiǀkhāhesa ra ǂgao !goaxa !hū!nāsi !hū!hoas konferensis tawa, nē ǁhōb ge ǁîs ge ǂguro i !hūb!noras khao!gâ !hū!hoas konferensis 1991ǁî kurib dis tawa ǂâuhâse !hoaǂamhe tama hâ i amaga. ǂHanub ge noxopa nî ai!gû konferensisa xu ga a ǂoaxa aoǁguiga hoa !hūǁîn nî domdorese gowaǀî tsî oresa hōs ǀkha.
New Era Reporter
2018-07-24 09:54:47 | 2 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...