• August 25th, 2019
Login / Register

57 Persentgu ǂhanub sîsenaon dib ge tarekhoede !khōǂgā hâ


ǀAEǁGAMS - ǂHanub di sîsensoadi ge !nāsase tarekhoede ūhâ aorekhoegu xa, ǁîdi ra !nāsa ǀammi 57 persentgu diga ǂhanub sîsenaon !nâ dīǂui !khaisas ge ǂGuro Ministers Saara Kuugongelwa-Amadhilasa ǂoago wekheb Denstaxtsēs ai ge ǂanǂan. ǂGuro Ministers ge nē mâsiba !khō!gâ tsî ǂhanub di !ereamxasib surigu ǀguitikōsiba ǂâisa ǂnûi-ais dib mâtikōse ǀgapise a mâisa !khaisa gere ǀgomǀgom!gao. Kuugongelwa-Amadhilas ge ge mî, 113 659 ǂhanub sîsenaona xu di 64 237 a tarekhoe tsî ǁnā !gôaba xu 44 persentgu tarekhoede ǂgaeǂguis !harodi !nâ ǂnôasa. ǂGuro Ministers ge nē ǂhaiǂhaisa ǁnāpas ge gowaǀîs !ēsa ǀgūǁae ge a !gûǀam ǂnûs sekretares xeneraln hîa a !norasasib !khams ǂgiǂgos !nandi Afrikab !Khawagas di di din ǀhaos tawa ge dī. Nē !gôagas ge Kuugongelwa-Amadhilasa mîs geresa !oa Sîsenmās ǂHanu-aisib Ôa!nâ!nansa xu ǀasase ge !khō!oa. “Khoena ǂhanub !nâ sîsens !aroma !gaes !nâ di ge tarekhoede hoaraga !gûǁnâs ǀgaub !nâ aorekhoegu !oagu nî hâ ǀnûgus !nâ ai!hūba ra ǁam kaihe,” tis ge Kuugongelwa-Amadhilasa nau !hūgu tarekhoede gere ǀoweǂgae. ǂHanub sîsengu !nâb tarekhoedi !gôaba nēti ra ǁgausen xawe i ge ǂhanub !auga mâbasen ǂnûiǂgādi !nâ tarekhoede noxopa kaise khaos ai hâ, nēsisa di ǁaupexa 42 persentgu ǂnûǁkhaebas ǀguisa ūhâse. ǂGuro Ministers ge ai!â nē ǀhaosa ge mîba, Ministeris Surigu ǀGuitikōsib tsî ǀGôa ǁGaros dis !nâ-ūb ǂhanuba ra ǁawo­ǁawosa hoa berodi, ministeridi tsî ǂnûiǂgādi nî ū!oa tsî sîsenxa kaisa surigu ai a !gao!gaosa proxramga. “Nē !aromas !aroma i ge ǀnî khami kō !gôab ǂhanugu tsî xoaǁguiga hâ surigu ǀguitikō-o!nâsiba sîsenǂams ǀomkhâi kaisa ǁawoǁawos ase,” tis ge ge mî. Ai!âs ge Kuugongelwa-Amadhilasa ge mî, Swapo !Nans tsîn ǁîs di ǂkhâ!nâsa surigu ǀguikō-o!nâsiba oe-ams ai !gao!gao hâ tsî !nans !hūǂhanub tsî ǀkharaǀkharasina ge ǂgā tsî ǁnā-amaga ǀguitikō !gôab aorekhoegu tsî tarekhoedi tsîna ūhâ. !Haosiǂnûs di 146 ǁanin hoa !âkha dira xu di ge 58 a tarekhoe 39.7 persentga ra ǂnûǁkhaebase,” tis ge ǂGuro Ministersa ge mî. ǀAms ais ge Kuugongelwa-Amadhilasa ge mî, 25 ministern Namibianb dina xu di 10 a taresa tsî 25 !nagaǂnôa ministerna xu 15 a tarekhoesa.    
 


Kuzeeko Tjitemisa
2018-11-27 11:02:40 8 months ago

Be the first to post a comment...

You might also like...