• June 3rd, 2020

800 kaidisis xa a !nāsa malarias ǁhōna Kavangob ǃnâ


RUNDUS – Ministris ǂUrusib dis Kavango Huriǂoas tsî Kavango Aiǂoas ǀkharikha ǃnâs ge 827 malarias ǁhōna ǁnā ǀkharikha ǃnâ ra ǃnuri tsî nēs ǀkha ǁanǂgāsabena ra ǂgan in ǀûitsîna ǁkhaubas xūna sîsenū tsî ǂapaǂoas malarias disa ǁkhae. “Sid age !nurisa ǁhōna ūhâ tsî ǃgâise ra ǁkhauba, xaweb ge nēsi da ūhâ ǃgôaba ǂoago kurib xa a ǃnāsa. ǂÂis ǃnâ ūhâ re kaise ǂkhawusa ǀnanuba da ǂoago kurib ǃnâ ge hō hâ isa,”tib ge ǀkharisi dana ǀaeǃkhōs mâisab nē ǀgam ǀkharikha dib, Dr Abiola Adesinaba ge mî. Dr Adesinab ge ge mî nē ǀkharikha ǂoago kurib ǃnâ ǀhao hâse 200 xa a ǀoro malarias ǃnaeǃkhaidi ǀguide ge ūhâ isa. Nē kurib di ǃKhanna xu aiǃâ ge ǂoa Fraitaxs kōse i ge ǀnai nē gam ǀkharikha ǃnâ malarias ǁhōna 827 ai ge mâ i tsî nēsa haka ǃnāde ǂoago kurib ǃgôab xa a ǀgapi.  “Malarias khoraǂuisensa ǁkhaes proxrammi ge ǃgâise nē gam ǀkharikha ǃnâ  tsî ǁnās ge a sida dana ǁgūbasen. Sida sîsenaon ǃgarob ǃnâ ra sîsenn ge hoa ǀkhariǃâgu ǃnâ a ǁaxa ǁkhaebas sîsengu ǀkha,” tib ge ge mî. “Sida ge ǃamǂgāsa proxrammi ǀkha a ǁaxa, sida ge malarias ǀae-aona ǂanǂui, ǀaeǃkhō, omdi âna ǁkhaubas soǀôa-i ǀkha ǀiriǃnâ tsî hoaǁae ǁîn ǂurusiba ra kōǃgâ. ǁKhāti da ge garu-a ǁkhāǁkhākhâide ǀhûhâsigu ­ǁanina malarias ǂnamipe ra mā. Dr Adesinab ge noxopa ra mî, in ǀhûhâsigu khoena malarias khoraǂuisensas nî ǁkhae ǂgaos karao ministeris ra mā ǂurusib proxramma ǂâisa ǂnûi-ai tsî ǁnān hîa ǁgâusa xu ǁgâus ǁga ra ǃgûmâ sîsenaona sîsenǁareba mā. 

“ǁGoe re soǀôadīsa ǀûitsinetgu ǃnaka tsîts nî malarias ǁgauǁgaude ūhâs kara, o sa ǀgūse mâ ǂurusib ǃkhaib tawa sī-ūsen. Kōǃgâ sa ǂnamipeba tsî ǁawoǁawo mâma ra ǁgamn a ǀkhais ǃkhaisa. Sa ǂnamipeba xu ǀgūse nî mâ haina ǁhāǂui tsî ǁkhā ­aeb malariasats ra ǁkhaubab ai Covid-19 xas tsîna ǂâi tsî ǁgâudi tawa hâ tsî ǃûisen. 


John Muyamba
2020-04-14 09:27:01 | 1 months ago

Be the first to post a comment...

You might also like...