• November 27th, 2020

8 881 sîsenaon ge 607 ǂharuguga xu ge !haehe


Nē kurib di ǂguro !âkha 2020/21 marikurib dib !nân ge ǁaupexa 8 881 sîsenaona 607 ǂharuguga xu ge !haehe. Nē !gôab ge !Hoaǂkhaiba xu Taraǁkhumuǁkhâb kōse hâ !haede !khōǂgā hâ hîa 2019 di ǁkhā ­aeb ǀkha i ra ǀgoweǀnōhe o, khoese !nādi di ǀarosensa ra ǁgause. 
ǂOago kurib di sîsenga xu !haedi ge 142 ǂharuguga xu 950 sîsenaona ge !khōgā hâ i. Minister Utoni Nuyomab, Ministeris Sîsengu, ǂHarugu !Gaeǁaredi tsî Sîsenga ǂNuwis dis, dib ge ǂoa ge wekheb Donertaxs ai, Sîsengu Komisareb ommi hîa Khomasdal ǁanǁguib ǀAeǁgams dib !nâ mâb di ǂhanusi ǁkhowa-ams tawa nē !gôaga ge ǂanǂan. 

Nujomab ge noxopa ge ǂanǂan, nē beros sîsengu komisareb dis ge ǂguro !âkha nē marikurib dikha !nâ 2 631 ǁhōn sîsengu ǂnamipe ra hâ ǁnâusāgudi tsî ǂhanuo!nâse sîsenga xu !haehes dide !khō!oasa, ǂoago kurib di ǁkhā ǁaeb !nâs ge 2 640 ǁhōna !khō!oa hâs ise. Sîsengu ministeri ge ge mî, nē kurib di !nāsa !âbas ge sîsengu tsî sîsenmā hâ isa, covid-19 di ǁkhaehe ǁoasa ge i mâsigu xa ge !aromahese tsîn kaise ǂgui !gôab khoena sîsengu tsî hōǂgās ǂoa!nâsa !gamse ge hō!â tsî tsâse. Nujomab gere mîsa !oas ge ge Sîsengu Komisareb ommi di doeǂgâsa, mûmûsa tsî koahesa anu xūn ǀguise a !gawaǀîhe ǁkhā, khoena ǂgaoǀkhāsa !harib ai hâ tsî ǂâuǀoa hâ !oabade mās di īǁkhāsibas ra hā-ū amaga. Nē ommi hîa 2016ǁî kurib ai ge omtoaheb ge !kharaga ǂhâǂhâsa berode !khōǂgā hâ tsî ǁnās ǀkha ǂguro !haros sîsengu ministeris dana beros disa ra ǂnûǁkhaeba. 

Covid-19 ge ǁnaetisa ǀgauga xu xūna hā ge ǁnowe-ūnu, !gōsase da ge internets !nâ-ū !nāsa !oabade nî māse īsa ra aimâibahe. Nujomab ge noxopa ge mî, ǁaeb go a ǁhâ !khaisa, sîsenaon, sîsenmā-aon tsî ǂhanub nî !khōǁôagu tsî ǀasa ûiǀgaub ra hā-ū dīǀgaugu ǁga unusen tsî mâ !gâi ǀ da 2030 Mûǂuiba nî sī!nâsa ôa-am tsî ǀnai hâ dīǀgauga ǁkhawa !gâi!gâi!nâ tsî ǁgūbadi hoan !gâib !oa hâde sī!nâsa. 
Ministeri ra mîsa !oas ge dana ǁgūbas ǂhanub disa ra ǂgaoǀkhā, ǁanǂgāsaben nî !oabade hoatsama sī!nâsa tsî ǀnîna ǁaraǂuihe tidesa. Sîsengu komisareb !oabadi ge !hūb a ǂhabase ǀkharisi berodi nē ministeris didi hâpa a hōsa.


Maihapa Ndjavera
2020-11-10 07:33:13 | 17 days ago

Be the first to post a comment...

You might also like...