• November 25th, 2020

A da aitsama sada ǂûna !hana


Charles Tjatindib

!Hanaǂûn tsî haiǂûna !hanas ge ǀnî khoen !aroma kaise kai sîsenni ase ī, xawe ǁnâusen-i ras xa a supu. Nēs ge ǁkhāti ǂâibasen tama hâ !hanaǂās ǀkhats ga tsoatsoa, ots sa kai!ā ûiǀgauba nî xūmâi !khaisa. Hoarats ǂhâba hân ge ǀnîkhami kō !hū!âro-i, ǁgam-i tsî ǂkhari ­ǁaerob ǀguiba. 
!Hanas âtsâ xu nēsi a ūǂuisa haiǂûn tsî !hanaǂûna ǂûs ge kai sîsenǂuiba sats tsî sa omaris khoen di sorodi ai tsēkorobe ǂuruse ûis !aroma ūhâ. Sa ǁgâuǂnamib !nân nî hâs kara, ots ge ǁîna ǂûsa ǂharasa dīhō tide tsî ­ǁîn vitaminn !khōǂgābats ge ǀnî xū-i ǀkha ǀgoweǁnō hō tide. 

Sa ǁkhâkorobe tamas ka io wekhekorobe mariǂnûiǂuis ge nî ǁgôaxa sats !aruǀî !hanaǂûn tsî haiǂûna ǁama tide,xawe sa !hanaba xu nî hō amaga. Nēti ī ǁgâus tawa ra dīhe !hanas ge, !hūbaib hîa da ǁanai hâb tsîna ǂgui !gâi!gâna !khōǂgāba hâ, aiǁgausets sa ǂûna hāǀaro rase ra tsorohe xūn ose nî !hanas ka, ots ge !anu ǂoab tsî ǁgam-i nî ǀurisa xūn xa ǁgaiǁgaihesa ra ǁkhauba. !Hanas hain tsî !khomn dis, ǀaruǂgā tsî ǁgam-e mās tsî kō!gâs ge ǀūts ase sa soros ai !gâi sîsenǂuiba ūhâ, nets  a ǀhape ots sorosi !âisens ǀkha a ǁaxa amaga. ǀGôan tsî ǁnuriǀgôan tsîna hân karao, o !â kai nē ǁkhoaxasiba. !Hanaǂgās !nâ-ūts ge sa sorosa sâsâ  kai ǁkhā, ǂkhûsa !gomsigu ǂâiǂhansende xu ūbē tsî ǂhâbasa !anu ǂoab tsî sores ǀgamma hō ǁkhā. !Hanasa xuts nēsi go ūǂui ǂûn ge hoan xa a ǂoaǂamsa ǂû! Sa ǂûǁamaxū!khaib !nân nē ǂûna mâtikō gaxuse mâ? Mâtikō gaxusen daob ai go hâ nēpan nî hās ai!â? Mûnanais ǀguisa dī re, sats go aitsama !hana !khoms tsî hoa ǂhâbasa daoba !gû-ū tsî nētsē sa tāb ai ǂû-e go hā-ūs ra mā tsî tsâsib, xū-i ǀkhāts tātsē a ǀgoweǁnō ǁoaba. !Hanaǂûn tsî haiǂûna !hanabasens ge hoan xa ǂâibasenxa!nâ tsî ǂhâǂhâsa xūn di ǀgui, khoe-i a dī ǁkhāsa. Hanats kai soaba sa ǁgâuǂnamib !nâ nî ūhâ tama is tsînats ge noxopa xawadi !nâ !khomna ǂgā tsî sorerosan ra hō!khai-i ai ūǀgara ǁkhā. Nē ǀasa ǂgarobats nî tsoatsoas kara, os ge sa soros, mari­ǁgarus tsî ǂnamipeb tsîna kaise nî ǀnomū tsi.


Staff Reporter
2020-11-03 08:53:06 | 22 days ago

Be the first to post a comment...