• July 6th, 2020

Aitsama mâbasen ǂgari-aos ge ǁîs !gâi!gâxa !nae!khaisa ra ǀgoragu


!Nanidisiǀgamǀa (62) kurixa kairs, Debbie Maxuilili Ankamas ge Namibiab kaira khoena ra ǁgoaǂui in ǂōrisasib ǀkha ǁguiri ûitsamaxūn tsî !hanaǂgāb !nâ tsî ǁnās ǀkha ǂhanuba !kharese !gû!oa mâsib ǂûǁawosasib dib ǂnamipe !hūb a ǂhabase. 
Nē ǁgûs hîa Namibia Wildlife Resorts (NWR) tawa gere sîsens ge ǀnai noxopas ra sîsen hîa mâtis ǀguitsēs nî sîsenǀûs kurina sī!nâ os !hūsâuǁkhāsiba ǀomkhâis ǁaxasin !nâ nî ǁhaos aimûǀgarusa ge ūhâ i. “Tita ge tātsē !âubasen tama ge hâ i, nē ta mâpa ta nî ǀguitsē hâsa. Tita kom ti ai!âkam sîsen-i ǂans ǀguisa ūhâ o tsî amasesa ǂgarib khoetama ta,” tis ge gere khom. 

“Kaise i ge ǀnî ǁaega a !hau!hausa kurigu di !oedets ǀhububasen hâ marisats ǂanapega xūn hîa hāǀaro ra hōǂgā-i tsîna ǂgâxa-ūba tsi tiden ai ra ǂkhôa o. “Tā !noe sa marisa sîsenūtsoatsoasa, ǁhû!aos khao!gâ. Māsen ­ǁaeba tsî !âu ǂhanu !ēdi hîats marisa a sîsenū!nâ ǁkhāde, îts tā kaise !nubu ǁ­aeb !nâ mariose ǂnû. Hoaǁaets ge hāǀaro ra marisa nî ǂgâxa-ūba tsi xūn xa nî ǂâi,” tis ge Ankamasa gere ǀawemā. 
“Tita ge ǂâi!gâ tsî !hanadīb !nâ ge ǂgâ. Tsoatsoas !nâ da ge kaise ǂgui !hanaǂûna nau omaridi ǁga gere māǂui, kaisen gere ǂgui sida omaris ǀguis di sîsenūs !aroma amaga, xawe ta ge nēsi ǂguise ǂgā tsî ǀnîna ra ǁamaxū,” tis ge ge mî. 

“Tita ge N$50 000 ǀkha nē ǂharuguba ge tsoatsoa tsî nēsis kōse tsēs hoasa noxopa ǁkhāǁkhāsens !nâ hâ. Aibe ta ge !khairon ai ge ǁamaxutsoatsoa tsî ǁnāpa i ge ī tama a i o, autos khaoba xu gere ǁamaxu. Kaise ta ge tita ǀkha ǂan tsî ge hō!â, ǀnî khoen tare-i !aroma xūna ǁaaxusa ra taosa. Nau !hūǁîn ge âiǂui tsî ǁamaxu-aona ra !hō ǁîna ǂkhâ!nâs tsî omkhâis soas !nâ. Sats tamatende ra ǁamaxus tsîn ge a !gomsi,” tis ge gere mî. Ankamas ge ǁkhaisa khoena sîsenga mā hâ tsî ǁîna nē coronas ǁaeb !nâs tsîna sîsenǀû kai tama hâ tsîn ge ǀguipa nē ǂharuguba !khōhuigu tsî ais ǁga garu. “ǂAuna khoen ge sîsenǀûs khao!gâ ǁîn marisa !narisarimas ai ra māǂui, xawe tit age ǀnai ǂâu hâse ti ǂkhamsis !nâ ge !nariǂâu tsî nēsisa ti marisa !hūb !nâ ra ǁguiri. 

Tita ge nēsa tita !aroma ǀgui dī tama hâ, xawe Namibiab ǁaes !roma,” tis ge Ankamasa gere ǀgonǀgon!gao. ǁÎs ge ǂkhamkhoen hîa noxopa a ǀgaisana ra ǁgoaǂui in ǂhanuse ǁîn ǀgaib tsî ­ǁaeba sîsenū tsî Namibiab sâuǁkhāsib ǀomkhâisa ǁawoǁawo. 


Paheja Siririka
2020-06-16 09:30:03 | 20 days ago

Be the first to post a comment...