• June 5th, 2020

ǁAnǂgāsaben !apuna ūhân !gôab g era ǂharo


   ǀAEǁGAMS – !Gôab ǂhanusi mā-ams ǀkha !apuna ūhâs dib ge Namibiab !nâ !kharu ge disi!nonaǀa kurigu !nâ ǀgaisase ǂharo hâ. !Nakaǂnôa Ministeri !Norasasib tsî ǁAwosasib dib ge a māǂui !gôagu ge ra ǁgau ǁnāpan 210 000 !apuna !hūb a ǂhabase hâsa. Nē !gôab ge kaise !haese 46.3 persentgu ǀkha ge ǂharo, 2004ǁî kurib !nân ge 97,262 khoen ǀguina !apuna ūhâ is khao!gâ. Nēs ge ra ǂâibasen 2004ǁî kurib  !nâdi ǁaupexa 5.04 !apude 100 xa ge ūhe hâ isa, nēsis ǀkhats ga a ǀgoweǀnō on 100 khoena khoesa (9) mā-ams ǀkha hâ !apude ūhâ hîa. ǂOago wekheb di Wunstaxtsēs aib ge, !Nakaǂnôa Ministeri !Norasasib tsî ǁAwosasib dib Daniel Kashikolaba, ǁnāpab ge !Haosi ǂNûs ǁanina !Apun tsî Toro!khams ǁÂtanin ǁKhawa Kō!gâs ǂHanumāsa mâi-ai!â tsî ǂhâǂhâsasib ǁîs diba gere ǀgoragu soab ai nē ǂhanuǁgui-aona ge mîba, !apuna kō!gâs, !gōsase mā-ams !apu-e ūhâs dis kai ǁgoaǂuis ase īsa, tare-i !aroman !hūb !nâ nētikō ǂgui !gôab di !apuna hâ hîan ǀhonkhoena sîsenūs !aroma hâ ǂans tsî ǁkhāǁkhākhâisa ūhâ tamase. 

“ǁGui!ā ta kara nēs mâpa xu ra hāsa, Sîsenūs !apun dis Ôa!nâs !Nurib hîa māǂuis !apu-e ūhâs mā-ams ǂhawegas tsî lesensidi dis ǂnamipeb ge Auditeer Xenerala, !Haosi ǂNûsab gere mâi-ai!â nē !nuriba soab ai, aoǁguiba sida ministeris ai ge dī, xoaǁguib/daoǁgauba da nî ǂgaekhâisa hîa nî ǁawoǁawoba, ǂganamsenao-i di ǁkhāsib tsî ǂurusib !harikha, !apuna tanis ai!â, xaweb ge nē ǁhōba kaise gaxuse sîsenǂamhe tamase go ū tsî !aruǀî a mâiǂuihe ǁoa,” tib ge ge mî. !Nakaǂnôa Ministeri ge ai!â ge mî, ǂguro !nonaǁî !âb 2018/19 marikurib dib !nân ǁîna 4 870 ǂganamsendi !apuna ūhâs dina ge !khō!oa hâ isa, nausa i ǂkharirose ǁkhôaxaro hâ 2017/18ǁî kurib di ǁkhā ǁaeb hîa di ge ǂganamsende 5 424 ai mâ isa xu xawe. 
“!Hau!hausa tsî ge ǂâiǂhansens ase ī !khais ge nē ǂganamsende xu di ǁaupexa 50 persentgu dide !om!apudi !aroma ge hâ isa, !aromas hîa !nāsase gere māhes, aitsama ǁkhaubasens ai ge !gao!gaosa ise,” tib ge Kashikolaba ge mî. 


Kuzeeko Tjitemisa
2019-03-12 10:10:23 | 1 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...