• October 28th, 2020

!Aob ge hâ !garo!ās nî omosisa !aromasa


TSINTSABIS - ǀHûhâsib Tsintsabis dib ge ra ǂâiǂhansen, nē !âb hîan ǁîn di ǁgâuse go ǂan ib ra omkhâisensa ǁanǂgāsabena hā-ūbas !aroma ǂan!gâsa !ās ase hō, os nēsa ǀnîsi a īǁkhāsa ǁîn !hūo tsî omose si nî ǀamǂoasa.
ǂGuin ân ge ra !ao ǀkhara nî ûiǀgaugan sī!nâ ǁkhā tide !khais tsîna. 

Nē !â!âb ge !nāsase Saǁaes khoena ǁanǂgāsabese ūhâ, ǁîn tsēkorobe ûigu ǁnā ǂnamipeb !nâ ǁgoe !garo!ā ǂgari-aon tsî !hanaǂgā hâ khoena xu sîsenhōs, ǂhanub ra ǁkhâkorobe mâ huibmaris tsî kairan tsî !oaǀgôan tsî tsâǀkhāsa khoen !khō!oamaride xu ǀgui hâ amaga. 

“Ama !gâi !aromas ais nēsa ra dīhesa da ra ǁnâu!ā tsî ǁkhāti Tsintsabis nî !ās ase ǂan!gâbahe !aromadi tsîna, xawe da noxopa ra ǂgoms ge nē dīǀgaub nî sida ûiga îbe khao-oa kai tsî !hūosisa !aromasa.
ǁNâu!ā da ge ra hōdawa-ams nî hâsa, xawe mâpan nē khoena ra ī? ǂAns, !oa nî ǀaokhoen ân tawa ǁaeroba hâ, tsî ǁnāpa xu mâtis ǁîn ǀkha? Nēs ge egan khoena mā-ams ose !hūǀhanas ǀkha ra tsoatsoasa,” tib ge Moses ǁKhumuba ǂoa ge wekheb !nân ge ǀkharisi ǀawemā!nans ǀkha Tsintsabis ǂhanusise !ās ase ge ǂan!gâhes ǂûsa ūhâ īpa, ǂâiǂhansens âba gere gowaǂui. 

“Sida ge a Sakhoe, tsî da sida ǁgâus ti da go ǂan i !âba ra ǂoa!nâ, o mâba sida ǁgâus ti da nî ǂgaiba, xūn ga ǀkharatoa ǁaeb ai,” tis tsînab ge ǁKhamuxaba ge dî. 
Nē dîs ais ge Victoria Kapendas, direkters ǀaweǁguib tsî omkhâisens !âb disa ge mî, omkhâisens ǀguis khami ī ǀgora-e ūhâ tama, sats ga a taris ǀguis ka xawe, tsîb ǁnā-amaga Saǁaes ǀhûhâsib tsîna ǂhanub ra ǀaweǁguiba nî xūn !nâ māsen tsî nau !hūǁîn ǁkhān khami omkhâisens ǁaxasin !nâ !â tsî omkhâisensanî  hō!âsa. 
Kapendas ge noxopa ge mî, hoa ǁanǂgāsaben !ās dina xu ǁkhāti nî ǂgaoǀkhāhes ge !oabadi hîan ra !khō!oadi !aroman nî mātaresa, tari-i ǀgui-i ka xawe. 

ǂHanub ge īǁkhā i kara tsî nēb sâuǁkhāsiba ra mûsen ǀgaus ai, Sakhoena ǂûmaǀgara ǁkhā tide, o mâti nî hā? ǁNā-amaga da ge nēsi !khōǁôagu tsî ǀguipa māse nî tsoatsoa,” tis ge ge mî. 
Tsintsabis ge nē kurib ǂKhoesaob !nâ nē ǂan!gâsa ge !khō!oa ǁîs di 267 hektargu kaisib ǀkha.


Obrien Simasiku
2020-10-13 09:12:46 | 15 days ago

Be the first to post a comment...