• August 23rd, 2019
Login / Register

ǀAsa !khōǁnâ-ūdadi ge ǂkhawadība !khō!nom ǁkhā


ǀAEǁGAMS – ǀAeǁgams !Ā!khōmais ǀAwa!namn ge Aitsama ra Autos ǂAn!gâs !Gôasa Mû!ā tsî ǁgau (ANPR) ǀasa !khōǁnâ-ūdade ge mâi-ai!â. Nē kameradi ge ǁkhāti ǁnāti ī ǁkhāsiba ūhâ, auton hîa daob!norasasib !ûǂamdi tamas kai o nē tsi nau ǂkhawadīb !nuri!gâdi ǀkha ra ôahena daobǁkhaedi tawa hōǂuisa. ANPRs ge ǀguiǀguibese autodi !gôade ra !khōǁnâ ǁîdi daobǁkhaede ra ǀgū soab ai, tsî-i hâna nē !gôasa mâǂoa hâ !gomsi-i ǀkha nî ǂanǂuihes kara, os ge alarmsa ra !au tsî ǁnās ǀkha ǀawa!namna nē !nari-ao-e nî ǂgaeǁnâ. Nausas nē ǀasa sîsenǀgaub di dana ǂâibasensa mâǂoa hâ daob!norasasib mātaresa tama !ûǂamdi !aroma !nari-aona !khōsis !nâ ūs tsî ǁnâu!gâ!khaib ai!â ǂkhais ai ra ǂâi-aiǂnûi, xaweb ge nē ǀasa sîsenǀgauba ǁkhōǁkhōsa !ûǂamdi !aroma ra ôahe khoena !khōǂuis, aiǁgause !gams, khôaǂgâs tsî auto !naris ǀkha !gaeǁaresa ūhâ ǁhōn !aromas tsîna nî sîsenūhe. !Aruǀîb nē ǀasa sîsenǀgauba noxopa a sîsenūbahe ǁkhā !aromas ge mâǂoa hâ daob!norasasib surudega ūhâ !nari-aon, ama tama auto !gôadi, !narisa auton tsî Natis tawa xoamâisa tama xawe daob ai hâ autona ǂanǂuis hâna. ǀAeǁgams !Ā!khōmais ǀAwa!namn mîgowaba-ao !Nakaǂnôa Superintendents, ǂHaitsi tsî ǀHûhâsib  !Gaeǁaredi dis Cillie Kapolos ge ge mî, nē ǀasa sîsenǀgaub ge ǂoago wekheb di Denstaxtsēs ai ǀhûhâsiba a mâi-ai!âhesa. Kapolos ge ge mî, ANPRs di ǀomkhâi ra sîsenūs nî ǁkhaesa in !ûǂamaona !aruǀî tā gaxu ǁôabǁôab ǂhanub dib tsî ǂhanu-aisiban nî !khoebēxū ti gāsen. Nēsis kōsen ge noxopa mâǂoa hâse 30 000 khoen hîa mâǂoa hâ daob!norasasib !ûǂamna mātare tamana hâ tsîn ge ǀAeǁgams !Ā!khōmais ǀAwa!namna nē sîsenxasigu ǀkha nē ǁkhâb ǀunis kōse nî ǁaxa. “Daobǁkhaedi tawats nî mâǂoa hâ !ûǂam-i ǀkha nî ǂanǂuihes kara, ots ge !nari-aotsa sats as ka ǂanǂuihetoas karao, ǁkhā !khais ai !khōsis !nâ nî ūhe. Nēb ge ǀgaub sida ra dītsâba ǁnā !gûǂamaon hîa ǂgaon ra khamin nî dī tsî xawe ǁkharahe tide ti ra ǂgomna ǂhanu xū-e ǁgaus diba,” tis ge Kapolosa ǂhaitsi ǂhôamāǂui-i !nâ ge mî.  “!Nari-aon tsî auton ǀhonkhoen tsîn g era ǂgaoǂgao!nâhe in daobǁkhaedi tawa aitsama !hasara kaisensa xu ū-oasen tsî aitsamaba xu  ǀAeǁgams !Ā!khōmais ǀAwa!namn dana berosa sari, Sishen tsî Essen !Gankha ǁhôas tawa tsî ǀaweǁguiga dī,” tis ge Kapolosa ge mî. 


Selma Ikela
2019-03-12 10:11:40 5 months ago

Be the first to post a comment...