• August 6th, 2020

ǀAsa passportdi ge 10 kuriga nî sîsenxa


ǀAEǁGAMS – !Nakaǂnôa Ministers !Hū!nāsi ǁHōn dis Maureen Hinda-Mbuendes ge ge mî, ǀasa passportdi hîa ǂgui ǀnōb !nâ ǂoago wekheb Mantaxtsēs ai ge !hūb !nâ ǂgâxadi nî disi kurigu di sîsenxas ǁaeba ūhâsa. Hinda-Mbuendes ge ge mî, nēs nî ǁgâib hîa !nākorobe ǀasa passportde ǁgâis ai ra hâba nî ǀoroǀorosa. “Nausa nî hâs ge ǀgôan hîa 21 kurin !naka hân di passportdi nî noxopa koro kurigu ǀguiga sîsenxasa ǁîn kaikhâis !nâ hâ tsî ais īsigu !nâ ǀkharaǀkharasina ra hâ amaga,” tis ge Hinda-Mbuendesa gere !gā!gā. ǁîs ge ǁnāpas ge nē passportdi hāsa gere ǂanǂan soab ai ǁîn ge passportdi !nubusiba nē kurib di !Hoaǂkhaiba xu ūhâ i tsî kaise ǂhâǂhâsa mâsigu !nâ ǀgui passportde gere māǂui amaga. !Nakaǂnôa ministers ge ge mî, ǁîs ministeris ǁawosa sîsenǀgauga nēsi ūhâ tsî nî ǁawoǁawosa passportdi !nubusib !kharu ge ǁ­aeb di ge īse nî !gawaǀîhesa.

Ministeris ge nēsi a ǁaxa ǁnā khaohâ kaihe ge passportdi !nubusib xa mâsiba sîsenǂamsa. ǁAupexan ge 15 000 passportdi ǀnai ge ǂganamsen khoen dide nî dītoahes ge. “Sida ge ra ǀaweǁgui ǁnā khaohâsa sîsenam tsî ǁaupexa hakasa xu !nani wekhegu !nâ ǀoro ǂganamsende dītoasa,” tis ge Hinda-Mbuendesa gere ǀgomgom!gao. Ai!âs ge ­ǁîsa ge mî, sîsenǀgaugu hîan ǀaweǁguib !nâ ūhâgu nî mā-amsa ǁnān hîa !naris !aroma passportde ǂhâba hân nî ­aeb ai huihesa. Ministers ge noxopa a mîs ge ǁ­în nî ǁnaetisa !âuǁaeb passportsa !khō!oas dib hîa !nonasa xu disi sîsen tsēdi diba !oa Hôasoreb ǁaegub khami oasa. ǁÎs ge ge mî, !kharu ge ǁkhâgu hîa ge !gom igu !nân ge 6 065 passportde a māǂuisa, ǁ­îde xu 2064 ǁnaetisa passport tsî 4 001 ǂgama ǀûba ūhâ passport ise. ǁNā khoen hîa ǂgama passportde ge !khō!oanas ge !nakaǂnôa ministersa gere ǂgaoǂgao!nâ in noxopa ai!gû ǁ­îde sîsenūsa noxopa di a mā-amsa tsî ǂan!gâsa !nari-ūs !aroma amaga.

ǂGanamsende ge a dī khoen ge SMS !nâ-ū passportde sī ūǁnâs !aroma nî ǂanǂanhe tsî ǁnān hîa !nāsa !gāsasiba ra passport ǂganamsens mâ !harib ai hâs ǂnamipe hō ǂgao khoen ge ǂganamsens ǁgauǁgausens ǂhaweb ai mâ !gôasa ǁnaeǁgaus ase a sîsenū ǁkhā. “Nē ǁaeb passportdi !nubusib dib !nâ di ge 160de ūǁnâhe tama i tsî 5 000de ūǁnâhe tamase sîsenǁaeb xa ge !kharuǀkhāhe.”


Selma Ikela
2019-10-22 08:13:19 | 9 months ago

Be the first to post a comment...

You might also like...