• September 24th, 2020

ǂAuna ǂurusib sîsenaon ge Covid-19 ra ǂhīhe


!GOMENǁGAMS – Covid-19 ǁōs ge !aoroxa tsî kai ǁgoaǂuis ase ǂurusib !âba ra ība, ǁnāpan ǂgui !gôab ǂurusib sîsenaona tsēkoroba nē ǁōs ǀkha !hūb a ǂhabase ra ǂhōhe amaga. Hû ǂurusib sîsenaon ge ǀgam tsēra ǁaeb !nâ ǀAeǁgams hîas nē ǁōsa ǁkhaheǁoa khami ra ǀgapi !gôab disǀguis !nâ positifse nē ǁōsa ge !gâisen. 

ǀGui timî tsîs ge Covid-19 a khoraǂuisensa xun ge ǁaupexa 50 ǂurusib mâisana hanan ga ǀguri ūhâhe tama i o nauna xu aitsama ū-oasens !nâ ge !kharu. ǂUrusib ministeris di sîsenǂuira direkteri Ben Nangombeb ge ǂoa ge wekheb Dentstaxs ai ge mî, ǁîn ge !kharaga sîsen!harode a ǂanǂansa tsî sîsenǀû hâ ǂurusib sîsenaona ǁkhawa a !gae-oasa, Covid-19 ūhâ !gâi tama sîsenǂuib ǂurusib !âb ais diba ǁkhawa ǀgaiǀgais !aroma.

“Sida ge ǁkhāti Hoa !Hūbaisi ǂNûiǂgās (WHO) !âǀhuru-aon ǀkha da ūhâ sîsenǁareb !nâ-ū !auga!hūsi ǂurusib mâisana harebasens ǀkhas tsîna ge tsoatsoa,” tib ge Nangombeba ge mî. ǂUrusib Ministeri, Dr Kalumbi Shangulab ge ǁîb di tsēkorobeb ra ūhâ ǂanǂandi Covid-19 ǂnamipe hâ ǂhôana ǁaesa mās dis !nâ, ǁîb di ǂâiǂâiǂhansens Covid-19 ǂurusib sîsenaon ai ūhâs xa gere ǁgâiǂuisen. “Nēs ge ama ǂâiǂhansa, ǂurusib sîsenaon ǁaupexa tsēkorobe ra ǂhōhe amaga. Nētsēs !gôagu ǀAeǁgams digu ǁaegun !nân ge !nonana a ǂurusib sîsenao. Sada ǁguiǂams ge ǁîn ais ai sada ǂurusib !aroma ra māna ǁkhaubasa,” tib ge ministera ge mî. Shangulab ge ǁkhāti ǀgaisase ǁîb ǂâiǂhansensa ǀhûhâsib ǁanin ǁaegu ra hâ ǂhīgudi ǂnamipe gere gowaǂui, ǀnî khoen Covid-19 positifse ra !âisen, ǁnāpan ǂan!gâsa !nae!khai-i hîa nē ǁōsa hō hâ i ǀkhas tsîna ǀhao tama hîa. “Kai ǂâiǂhansens ase ǂurusib mâisan tsî sîsenaona ība !khais ge ǂauna !gôagu khoen positifse Covid-19 ra !âisensa, mîn rasa !oan ǂhī nî ǁkhā khoe-i ǀkha !gaeǁaresa ūhâ tamase. Nēs ge ra ǂâibasen nēs a !khâikhomsa, tsî da ǂgui khoen hîa a positifna sada ǀhûhâsigu !nâ ūhâ ǁkhāsa, tamas ka i on ge ǀnî khoena amaba !hoa tama ra ,” tib ge ministera ge mî. 


Eveline de Klerk
2020-08-18 11:34:01 | 1 months ago

Be the first to post a comment...

You might also like...