• November 29th, 2020

ǁAupexas ge N$4.4 miljunsa ǀhûhâsigu !aub!ûi!gâde ge mātarehe


ǁAupexas ge N$4.4 milnu marisa ǀhûhâsi !aub!ûi!gâs !nandi tsî ǂgari-aon ǀhûhâsigu dina 2019ǁî kurib !nâ ge mātarehe. 
Nē maris ge Khoen tsî !Aubǀgurun !Omgudi Aitsama Mâbasens ǂGaesa xu ge hā tsî ûitsamaxūna ǂoa!nâs, !hanaga ǂkhôadī-aihes tsî khoen ûiga ǂoa!nâs tamas ka io tsû-ain !aroma ge mātarehe.

Ministeris ǂNamipeb, Haiǀgoms tsî !Narisarimas di kurikorobe ai!gûs ra !nuri!nâhe !nurib 2019/2020 dib ra mîsa !oas ge ministeris tsîna ǀnîkhami kō ǁkhaubas ǁgaraga ǁnā ǀgaisaseb ǂkhawadība ra hō!â!nâhe !âgu !nâ ge ǂgâxa-ū. Nēpa a !khōǂgāsan ge !gamaon ǂgâsa ra ǁkhae ǁgâuǂnamigu, ǁgamamdi ǂnamipe ǂnuwiǂgoaga oms, ǂhâbasasib nî hâs kara o sîsenūs !aroma ǂûna sâu!nâs !khaib, ǂkhoan ǁgamā!khaigu tsî noxopa ǀnîna. 

Teofilus Nghitilab, dana sîsenǂuira direkteri ministeris !nâb ge ge mî, nausab !napetamase ge hā ǁōs di sîsenǂuib xa !aromahe hâse sâuǁkhāsiba ǁgaise ge tsâǀkhāhe xaweb !narisarimas !âba ge ai!gûsa ǁîb a dīǁkhā-e dīs ǀkha. !Narisarimas !âb hîa !gôakhâiga ra !nurib 2018ǁî kurib dib, hîa 2019/20 marikurib !nâ ǀgui gere māǂuiheb !nâ-i ge ra !nurihe, !hūb !nâ ra ǂgâxa !narisarima-aon !gôab ge 3.9%gu ǀkha 2018 !nâ ǂharosa, ǁîb a ǀgapi !gôab 1.5 miljun sari-aon dib ǀkha. Nausab ge nē !âba ǀgaisase Covid-19 ǁōs xa hoan xa ǀgaisase a !khom!nâhe, !hūǀgoradi ǂganamhes xa tsîb ge !nōba nē !âb ǀkhāb ai a ǁgoese. 

ǀGaisa ǁgoaǂuis hîas nē ministerisa nēsi ǂnôa-ūs ge, mâtis ga ǁkhawa ûiba nē !âb !nâ ǂgâxa-ū tsî sâuǁkhāsib ǀomkhâisa a hui!nâs disa. !Nona ǀasa projekdi tsîn ge 2019/20 marikurib !nâ ge ǂanǂanhe, Green Climate Funds tsî Global Environment Facility hâra xu. Nē projekdi ǁkhāsib ge N$US$29.2 miljun marisa (ǁaupexa N$491 miljun marisa). ǀNî hâ !nona projekdi ge Duitse ǂhanub mâxōǀkhās ǀkha ge sîsenxa kaihe hîa ǂâis âsa ǀhūhâsigu !aub!ûi!gâde ǂkhâ!nâs, !kharaga ǀgaugu ai !gao!gaosa sâuǁkhāsib ǀomkhâisa ǁapoǁapos tsî ǀasa ǀgauga ǂgâxa-ūs hâna. ǂNamipeb tsî !narisarimas ministeri, Pohamba Shifetab ge ge mî, koro kuriga ge ǂgae!gao tamase ai!gû ǀkhurub ge ǀgaisase nē !âba a tsâǀkhā tsî ǀnōheǁoasa ǁgoaǂuis ase ministerisa ībasa. 


Maihapa Ndjavera
2020-11-03 08:55:19 | 25 days ago

Be the first to post a comment...

You might also like...