• August 15th, 2020

ǀAwa!namn ge N$1 miljuns ǁkhāsiba ūhâ ǀhubuǀhubusenxūna go ǀhana


ǀAwa!namn ge wekheb ǁaeb !nâ 22 khoena !khōsis !nâ ge ū, ǀhubuǀhubusenxūn ǀkha !gaeǁaresa ūhâ ǁhōn ǀkha. ǁNāpa go New Erab ǂhôare-ao-i xa ǁawo­ǁawosa tama !gôagu ase goro dīhe !gôagu hîa ǀawa!namn ge !kharu ge tsēdi !nâ gere mā !nurigu !oagu i ge ra ǁgau, N$1 miljuns ǁkhāsiba ūhâ ǀhūbuǀhubsenxūnan ge khoena xu a ǀhanasa. “Sida ge khoena ǀhubuǀhubusenxūn ǀkha !gaeǁaresa ūhâse tsēkorobe !khōsis !nâ ra ū,” tis ge ǀawa!namn mîgowaba-ao tsî ǁkhāti a !Nakaǂnôa Komisares, Kauna Shikwambisa ge mî. Nē ǂâisāhe ra khoen di kurin ge 17 tsî 62 kurin ǁaegu hâ. “ǂHarugub nē mā-amsa tama ǁkhōǁkhōsasiba !khōǂgā hâ xūn (ǀhubuǀhubusenxūn, ǂauxûib tsî sarun) di !gôab ge ob ra ǂharo o ra ǂharo tsîn ge ǁnā-amaga Namibiab ǀAwa!namna, ǀhûhâsiga ra !khâikhom, in nē !khâisa tsî ǂhanusise mā-amsa tama xūn ǁamaxūs tsî sîsenūsa xu ūdawasen. Sida, ge ǂhanugu nî saohe !khais mûǂams !ereamsa tani hâ khoeda ase, ǁkhā da ase nî !kham ǁnān hîa nē ǂhanuo!nâsigu ǀkha mâna ǂanǂui tsî !khōsis !nâ nî ū,” tis ge Shikwambisa gere !khâikhom. 

ǁNān hîa !khōsis !nâ ge a ūhen ǁ­aegub ge kai-auto !nari-aob tsîna ge hâ i hîa ge ǀnî !nona khoegu ǀkha gere dītsâse, 36 !gae-amdi xana-i N$300 000 ǁkhāsiba ūhâ-e ǂoago wekheb Denstaxs ai ǀAeǁgams !nâ Botswanaba xu gere ǂgâxa-ūse. Nē khoegu ge ǀAeǁgams !nâ ǁkhaeǁnâgu gu rase !khōsis !nâ ǀawa!namn xa ǁnāǂamhe tsî ge ūhe. ǀAwa!namgu ge ǁkhāti ǀnî !nae!khai-i !nâ 62 kurixa kai-auto !nari-aob Suid-Afrikab dib tsîna !khōsis !nâ ge ū, ǁnāpab ge ǁîba ǂoa ge wekheb di Satertaxs ai 515 xramgu xana-i hîa !gôa!gôab ai N$305 700 maris ǁkhāsiba ūhân ǀkha a ǀhao-ū bis khao!gâ. ǁKhātis ge 21 kurixa Congob !hū!îs, Osires !hūsaben !khaib tawa ra hâsa, ǂoa ge wekheb Mantaxs ai cannabis-i tsî cokain poeier-i tsîn ǀkha !khōsis !nâ Tsoaxubams di Mondesa ǁanǁguib !nâ !khōsis !nâ ge ūhe. Nē xūn di ǁ­khāsib ge cannabis-e N$136 000 ai tsî cokain-e N$52 500 ai ra ǀnōǀnōhe. 
– sikela@nepc.com.na


Selma Ikela
2020-05-19 10:20:51 | 2 months ago

Be the first to post a comment...

You might also like...