• July 10th, 2020

Dana!ās ge ǂnaumaiǁanǁguiga go !nâ!nâ


ǀAeǁgams !Ā!khōmas ge 11 kai !nâgu ǀgaisa !nâba ra māga ǀnî !âgu ǀAeǁgams ǂnaumâiǁanǁguigu digu !nâ ge !am. ǀAe­gams !ā!khōmai-aos Fransina Kahungus, ra mîsa !oa gu ge nē !nâga ǀnai ǂoa ge kurib Hôasoreb !nâ ge dītoahe, xawe sîsentsoatsoas !aroma !amsa ai!â gere !kharu sâǁaeb !nâ ǀgui ge dīhe. !Nāsa ǁanǁguigu !nâb ǂhâbasa ǀgaisa !nâba a ǀkhais ge ra !aroma ǂkhawadīb ǁaxasin ra ai!gûsa. Kahungus gere mîsa !oas ge nē !nâgu di hâsa khoen di !norasasiba ǁkhauba tsî ǂkhawadīb ǁaxasin, aiǁgause khoena xūna ǀhanas tsî omkhôaǂgâs khami ina a ǀoroǀoro ǁkhā. !Ā!khōmais  ge sao ra ǁanǁguigu !nâ nē !nâge ge tsoatsoa, ǂgaiǀons ai Tobias Hainyeko ǁhûi!nâǂharis, Samora Machel ǁhûi!nâǂharis, Moses ǁGaroeb ǁhûi!nâǂharis tsî Mix ǁanǁguib !nâs tsîna. ǀAweǁguib !oas ge !ā!khōmaisa ǀgam kai !nâkha ǀAub (Kuinsab ǀaub) ais tsîna nî mâi. Ai!âs Kahungusa gere ǁgui!ās ge, mariǂnûiǂuis nî !khō!gâhe tsîs noxopa omdi tawas tsîna !nanǀgaiba nî sī-ūsa. ǀNai di ge ǀhaob ai 81 omdi, Babilons tsî One Nation ǁanǁguikha dide !nânǀgaiba ge hō. Babilons 38 kurixa ǁganǁamaxū-aob Ndalikuyondja Malakiab, ge ganganxa ǂgaob ǀkha !nânǀgaiba ūhâsa !khō!oa tsî gere mî, ­ǁîb ge ǀnai ai-īsiǂhôaǂgares tsî !khai!khaiǂgaes tsîna ǁîb ǂharugub !aroma a ǁamasa. Malakiab ge ǁaupexa 20 kuriga nē ǂnaumâiǁanǁguib !nâ !nanǀgaib ose ǁan hâ tsî Kahungusa kai koasa mā tsî ge mîba îs ­ǁîs !gâi tsî ǀguixa sîsenǀgaub hîas omkhâisensa ǁanǂgāsabena ra hā-ūbab ǀkha ai!gû. Ai!âb ge Malakiaba !ā!khōmaisa gere gangan hoa ǁanǂgāsaben ǀons !nâ, ­îs di berosas ge Maxuilili senters, Babilons ǂnaumâiǁanǁguib !nâ ǂnôas ǁga a doe-ūsa tsîs ǁnās ǀkha ǀhûhâsib !nâ ǀgūse tsēkorobe hâ khoes ase ǁîn di ǂhâsigu tsî mâsiga ra mû tsî ǂan tsî īǁkhā oresa ǁîna hā-ūba !khais !aroma. Simon Corneliusi, ǀnî hâ ǁanǂgāsabeb hîa Omukwanangobe ǂnaumâiǁanǁguib, Moses ǁGaroeb ǁhûi!nâǂharis !nâ ǁgoes dib tsîn ge Kahungus tsî ǀAeǁgams !ā!khōmais tsîna gangansa ǁnā kai !nâgu !aroma ge mā, xawe ǁkhā ǁaeb ais tsîna Kahungusa gere hōhō!nâ, ǂhâǂhâsasib ǂkhari-omnan nî hōs dib hâsa, ǁîn nēsis kōse !ā!nāga ǂkhari-omse ra sîsenū amaga.


Selma Ikela
2020-06-23 09:25:45 | 16 days ago

Be the first to post a comment...

You might also like...