• July 16th, 2020

Dana!ās ge ǂnaumâiǁanǁguigu omǀhonkhoena ra xoakhâi


ǀAeǁgams !Ā!khōmais ge ǁnāti ī ǀaweǁguiba go sîsenxa kai, ǂan!gâsa tamase ǂnaumâiǁanǁguigu !nân ǁîna omari-i ǀhonkhoese hâ khoena xoakhâis ǀkha. Nē xoakhâis di !aromas ge in ǁîna ǀhonkhoesis ǂan!gâs ǂhawega !khō!oa. ǂOago kurib !nâs ge ǀAeǁgams !Ā!khōmais ǀAwemā!nansa ǀnai omkhâisens tsî !gâi!gâi!nâs xoaǁguiba ge !khō!gâ, daoǁguib ase !khōdanas, sîsenxa kais tsî !gâi!gâi!nâs ǁnāti ī ǂnaumâiǁanǁguigu ǀAeǁgams !nâ tsî !ao-amǁgoe !âgu dis disa. ǀAeǁgams !Ā!khōmai-aos, Fransina Kahungus ge ai!â gere ǂoa Denstaxtsēs ai, ǂhaitsi ǂhôamāǂui-i !nâ ǂhôare-aona ge mîba, nē mîǁguib xoakhâidi dib ǁîn ūhâ dā!harodi di ǀgui !khaisa, in ǀguitikōsib !nâ hoa ǁanǂgāsaben ǂhâsigu ai oe-am tsî ǁanǂgāsaben ûiga !gâi!gâi!nâs ai hâ.

Nēsan ge ǂgaoǀkhāsa !harib ai hâ tsî ǂâuǀoa hâ !ā!khōmais !oabade ǁîn ǀkhāba xu hoa ǁanǂgāsaben dana!ās dina mās ǁgūbas ai ra !gaoǁgui. !Gôahesa Kahungus ra mîsa !oas ge ǀAeǁgams !Ā!khōmais ǀAwemā!nansa ǂoago ǁkhâb, !Khanǀgôab !nâ, ǁnāti ī mā-amsa ge dī, hoa aiǂhomisa tama !âgu !nâ ǂnaumâi hâ khoen hoana xoakhâisa tsî ǂhunuma ǂan!gâs ǂhaweba !khō!oa kaisa, !goaxa ǁaeb !nâ nî hâ ǀkharaǀkharasigu !nâ nî ǂan!gâsase domdore ǁkhāse is !aroma. Kahungus ge noxopa ge mî, !Ā!khōmai-aos di Dā!harodi ǀAweǁguib 2020ǁî kurib dib, !nâ i a ǁguiǂuisas !oagu in ge ǀgamǀoadisi (20 000) ǂan!gâs ǀhonkhoesis di sertifikatga Gamaǀaeb kōse nî māǂui hâ i. Nēti ī sertifikati ǀkha nî !gûǁares ge Kahungus ra mîsa !oa, !ā!khōmais ai !hūsa ǀkhuwis di ǁnâuguxoaǁguib tsîna nî !khōǂgā hîa !ā!khōmais tsî nē !hūs di ǀhonkhoe-i hîa ǁanaihe ǁkhā !âb !nâ ǁan hâ i tsîn ǁaegu nî hâsa. ǁAnaihe ǁkhā !âgu ǀkha ra ǂâibasenhes, !gâi tsî a ǂhau, supuse a sīhe ǁkhā !âga. Kahungus ge ǁgui!ā tsî ǂhôare-aon tsî ǁnāpa ge hâ i khoena gere mîba, ǁanaihesa anu tama tsî ǁnā-amaga ǁanaihe nîse ī tama !âgu ge: !gomse ra ǂoahe !nâugu tamas ka i o ǁnōgu ais, !ās tsî kaise ǀgūse !āgu am!gâgu tawas, daogu nî ǁguiǂuihepas, tsî ǁnâ !khaigu hîa ǀkhara !aromadi !aroma ǀAeǁgams !Ās ǀAweǁguib Sîsenǀgaub !nâ ǁgauǂuisan tsîna. 


Selma Ikela
2020-03-17 07:52:16 | 3 months ago

Be the first to post a comment...

You might also like...