• May 29th, 2020

Daogu ai ra tsūke!gân ge daoba ra sîsenū khoen xa ra !aromahe - awa!nam-i


Martha Gabriels

AE GAMS – Major-Xenerali, Namibiab ǀAwa!namn ǀHûs dib Oscar Embubulub, ge ǂhanusi ǀhui-ams !khūb!naes ǁaeb kaitsēdi dib di daob !norasasib ǂgaoǂgao!nâs ǁaxasib tawa ǀAeǁgams !nâ, ai!â gere ǂoa wekheb ai ge mî, ǁnā ǀgapi !gôab tsūke!gân dib hîa daogu ai ra hân ra !aromahesa daoba ra sîsenū khoen xa. Embubulub ge ge mî nē kurib !Khanna xu nēsis kōsen 2 643 tsūke!gân daogu ai ge hâna xoamâihe hâsa. Nē kurib di ǂgaiǂgams ge “ǂHanu xū-e dī tsî ûiba sâu” ti hâ. Embubulub ge ǂhanusi ǂanǂans tawa ge mî, sada !hūb kaise ǁkhaeheǁoasase ra ǂharo !gôagu di tsūke!gâna daogu ai ra hō!âsa hîa !hūǁîn tsî sari-aon Namibiab ǁga ra hān di ûiga ra ǂoa!nâsa. ǁÎb ge ge mî, Namibiab ǁaes nî aitsama ôa!nâsensa dī tsî !howa-oasen, ǂâisa ǂnûi, ǂandi mâti da oresa a hō ǁkhās dide ǂoaxa-ū, ǁaeb tsî ǂhâbasa xūn ǀkha ǀhû hâse nē ǁgoaǂuisa !khamsa. Embubulub ge noxopa a mîs ge, ǁîb ra ǂgomsa nēti  ǀhûǁarebese danade ǂnûiǀhaosa xu nî ǂoaxa aoǁguigu tsî ǀasa dīǀgaugu ǀkharaǀkharasiba !hū!nāsi daogu ai ra hâ tsūke!gân !aroma ores ase a ǂgâxa-ū ǁkhāsa. ǁîb ge ge mî, ǁîb ǀhûǀgui tamasa ǁnāti ī ǂgoms ǀnî khoen ūhâs hîa daob tsūke!gân ra daogu di !gâi tama mâsigu tsî daob !norasasib ǁgaraga ǁnâuǀnam tama is xa !aromahe ti hâde. “Tita ge ǀkhara mûǂgāba nē !hoaǂam!khais ai ūhâ, sada !hūb Afrikab !nâ ǁnā !hūgu hîa ǂoaǂamsa daoga ūhâgu di ǀgui amaga tsî da ge ǁnās !aroma daogu ai ra hâ tsūke!gân di !aromasa daob sîsenū-aon di !gâi tama tanisens hîa ǁgauo!nâsiba ra ǁgaus, mā-amsa !naris !garisiba !kharus tsî !gāsase mûsa tama !khaigu ai autona !nari!kharuǀkhās, selfongu ai !narigaruse hâs, ǂauxûiba sîsenū hâse !naris tsî noxopa ǀnîna,” tib ge major-xenerala ge mî. ǁîb ge daoba ra sîsenū khoen ai ǂgansa ra dī, in ǁîn tanisende daoba sîsenūs ǂnamipe ǀkharaǀkhara tsî nau khoen hîa ǁnā ­ǁaeb ai daob ai hân tsîna !gôa!gâ tsî daob !norasasib ǁgaraga ǁnâuǀnam. Ai!âb ge ge mî, Namibiab ǀAwa!namn ǀHûs nî nau !kharaga !âǀhuru-aon ǀkha ǀhao hâse ǁawoǁawosa nē haisi-ams !gāsase hoa daob sîsenaon xa ǁnâu!āhe tsî nî ǁnâuǀnamhesa î da sada !hūb di khoen tsî sari-aon ûiga sâu.  


Staff Reporter
2019-11-26 08:37:27 | 6 months ago

Be the first to post a comment...

You might also like...