• June 6th, 2020

ECN’s di 15 000 sîsensoadi ge nē ǁkhâb ǀunis ai nî ǂhomisa ǀAEǁGAMS – Namibiab ǁHûidi Ôa!nâ!nans (ECN) ge ǂoago wekheb Mantaxtsēs ai ge ǂanǂan, ǁîs nî nē ǁkhâb ǀunis ai dītoasa ǁaupexa 15 000 soadi ǁaerob ǀguiba nî !khōǂgā sîsenaon dide, hîa nî nē kurib, 2019 !nâ nî hâ hāǀaro ra xoamâisendi ǁhûi ǁkhās !aromadi tsî President tsî !Haosi ǂNûs ǁhûidi !aroma ǂhâbasase ide. ECNs di Dana Mâisab ǁHûidi dib Theo Mujorob ge nē ǂansa New Erab ǂhôare-ao-i ǀkha ge ǀgoragu, ǁnāpab ge a dîhe mâtikō !gôab di ǂganamsendes ge a !khō!oasa ǀgūǁae ge māǂuisa i soadi ǂganamsen!nâhe ǁkhādi ǂnamipe. Mujorob ge ge mî, nē ǂganamsende sîsen!kharu!nâ tsî ǂgaoǀkhādi ai ra dīǀoaǀoa khoena !gaes ǁaeba ra ūsa. ǁKhātib ge ge mî, !gōsase !gôab ǁhûis !nâ nî sîsen khoen dib ǁgats nî kō tsî nēs xōǀkhā ǁawoǁawos kara hoa !harodi !gaes ǀkha ra !gûde nî ǂhaitsise tsî !ereamxasib ǀkha nî dītoahes a ǂgaoǀkhā ǁhûis ôa!nâ!nans disa tsî ǁkhāti ECNs ǁgaragu !oagu ǂgaoǀkhāsa tanisenǀgaub tsî khoesisa !gôasa ais nî mâis kara ob nēba supu ǁhō tama tsî ǁaeba ǂgan hâsa. “Tita nēpa noxopa ra mî ǂgaos ge, !kharaga !âgu di ǂganamsensoadi ge !Khanni !nâ ǂanǂanhe hâ isa, aiǁgause administrasis !âb !nâ nî hui khoen hîa ge ǀnai 15 ǀKhūǁkhâb 2019 dis ai sîsentsoatsoan khami,” tib ge Mujoroba ge mî. ǀKharigu !nâ nî ǁhûisa mûǂam khoen tsî hoa!nâ-aixa mûǂamaon tsîn ge !goaxa ǁkhâb, !Khaitsâb !nâ nî !gaehe. “ǀNî !âb hîa ge hâ ib ge komputer sîsengu diba, hîa ǀgamǁî wekheb nē ǁkhâb dib !nâ nî !gaehese ina,” tib ge ge ǀaro. ECNs ge sao ra khoena nî !gaese i; ǀkharisi mûǂamaon, hui!nâ ra mûǂamaon, ǁhûis xoamâisens mûǂamaon, ǀkharisi hoa!nâ-aixa mûǂamaon, dana beros tawa ǂhâbasa xūn ǀkha nî hui khoen, ǁhûidi mâisan, IT-i huiba nî mā khoen, ǂkhamkhoen ǂnûǁkhaeba-aon, administrasis ǀkha nî sîsen khoen tsî komputer ǂansaben tsîna. ǂGuro Ministers Saara Kuugongelwa-Amadhilas ge nē kurib !Khanǀgôab !nâ sîsenose ǁgoe ǂkhamkhoesiba ǁawosasiba ge mā, ǁîn nî nē soadi ECNs didi !nâ soahe īǁkhā i as kōse hōsa.


Kuzeeko Tjitemisa
2019-04-09 09:35:18 | 1 years ago

Be the first to post a comment...

You might also like...