• August 10th, 2020

Erongo Reds ge N$1 miljunsa Covid-19 ǃkhamǃoas ǃaroma go mā


ǃGOMENǁGAMS - ǃNanǀgaib ǃoabade mās ǂnûiǂgās, Erongo Reds ge N$1 miljuns marisa Covid-19 Namibiab a ǂhabase ǃkhamǃoas ǃaroma ge mā, nē ǁōs hîa Namibiab tsîna ge ǂgaeǂgāsa. N$800 000 ge nē marisa xu Erongo ǀkharib !nâ nî sîsenūhe, ǂkhawusa ǁanǂgāsabena ǂkhari-omn tsî ǂhâbasa xūn nē ǁōsa ǁkhaubas ǃnâ a ǂhâbasan ǀkha huis ase. ǃGau ra ǀammi N$200 000 dib ge ǃHūb di ǂŌǂōsib ǂGaes ǃnâ nî ǂgâ hîa ǀgūǁae ge ǂnuwihesa, ǂhanuba nē corona virus di ǂapaǂoasa ǁkhaes ǃnâ nî huise. Covid-19 ge hoa ǃhūbaiba tsâǀkhā tsî hâǁareb tsîna ge ǃkhomǃnâ. ǂOa ge wekheb Denstaxs aib ge nē marisihuiba ǂhaitsise gere ǂanǂan soab aib ge Erongo Reds Sîsenǂuira Danab Fessor Mbangoba ge mî, ǁaeb go ǁhâsa Namibiab ǁaes nî ūn hâ xūna ǀhaoǀhao tsî nē ǁōs hîa hoa ǃhūbaib ǃnâ ǁgoaǂuis ase go hāsa ǃkhamǃoasa. “ǃHausens ase i ge nē ǁōs di ǀarosen ra ǃgôaba sida ība, nausa da ra ǂgomǃgâ, hâna da ǃhūǁîda ase ǀguipa nî mâǀhaos kara o da nē Covid-19 a ǃkhamdan ǁkhā ǃkhaisa hîa. Erongo Reds tsîn ge nē ǁgoaǂuisa ǀhûhâsib xa mâxōǀkhāhe hâ ǂnûiǂgās ase mû tsî nau ǃâǀhuru-aona huiba mās ǃnâ ge ǁhao in nē ǁōs hîa mâ ǀguiǀguibe khoe-e ra tsâǀkhāsa ǀguipa māse ǃkhamǃoa tsî ǃaruǁî nî hâ khoraǂuisensa ǁkhae ǁkhā,” tib ge gere ǁguiǃā. Mbangob ge aiǃâ a mîs ge ǁîn nî aiǃgûsa ǀkharisi ǂōǂōsib mûǂams komites tsî nau ǂnûiǂgādi ǀkha ǁgamǁaredi ǃnâ hâsa Covid-19 di ǃkhamǃoas ǃaroma. 


Erongob sîsenǀûra ǀkharisi mûǂamaob Cleophas Mutjavikuab, hîa nē marisihuiba ge ǃkhōǃoab ge Erongo Redsa koasa mā tsî ǁkhā soab ai Namibiab ǃhūǁîna, ǃgōsase Erongo ǀkharib ǁanǂgāsaben ai ǂgansa ge dī, in ǂhanuba xu ge hâ !nau-ams ǁgaraga ǁnâuǀnam tsî ǁnās ǃoagu ǀaweǁguigu âna unu. “A da īǁkhā i as kōse, ǁgâudi tawa hâ, ǃomga ǁaekorope ǁā tsî ǃanusiba saruǃgon tsî ûiga sâu,” tib ge ge mî.


Eveline de Klerk
2020-04-14 09:26:01 | 3 months ago

Be the first to post a comment...

You might also like...