• November 26th, 2020

Etoshas ǂhuwib ge a !khō!nomsa


Ministeris ǂNamipeb tsî !narisarimas dis ge ǁawosasiba ge mā, ai!â ge ǂoa wekheb ai ge hâ i ǀaeǂhuwib, Etosha !Hū!nāsi ǀGuru!hanab !khawagas ǀkhāb aib, mûsen-i gere khami îbe ǀgaisa ǂkhôaba ūhâ tama ge hâ isa. 
Nē mâsib ge nau ǀkhāb ai ǂnâsa ǀgâna ǀoroǀoros di ǀgaub ases tsîna a mûhe ǁkhā. 
Ministeris di mîgowaba-aob Romeo Muyundab, gere mîsa !oab ge nē ǀaeǂhuwiba Etosha ǀGuru!hanab !auga ge tsoatsoa. 
Muyundab, ge !hūǁîna ǁawosasiba ra mā, mîb rasen !aubǀgurun ǁnā !hanab !nâ hâna ǀguis khami ī ǁkhōǁ­khōsasi-i !nâ hâ tama hâsa. 
“ǀAeǂhuwib ge Etoshas !khawagas ǀkhāb ai ai!â gere ǂoa wekheb ai tsoatsoa tsî ǁnās khao!gâ ǀguru!hanab ǂganagab ǁga ge khoraǂuisen, xaweb ge nēpa kai ǂhuwi tama ge hâ i. 

ǁNā-amaga da ge aibe ǀari tama i tsî ge mā-am, îb ǁnā !âba ǂhuwi!kharu!nâhe, ai!â nî ǀgâb xa !aromahe ǀaeǂhuwiba ǁkhaes dīǀgaub ases ministerisa nēsa ge mû amaga, “ tib ge ge mî.
Ministeris sîsenaon ge nē mâsiba ra mûǂam tsî ǁawoǁawo, nē ǂhuwib mîsa !âb !auga khoraǂuisen tsî ǀnî hâ ǂkhôaba !aroma tidesa. 
ǁNā a ǁguiǂuisa !âb ǀams aib ǂhuwiba nî sīs kara, on ge ministeris mâisana ǀari sîsenna nî dī. 

Muyundab gere mîsa !oas ge ministerisa !aub !nâ ra hâ ǀaeǂhuwiga !hoaǂam tsî oresa hōbas ase ǀnai ge tsoatsoa ǀaeǂhuwiba mûǂms proxrammi ǀkha !hū!nāsise ǂgari-aon, ǂnomn ǂharugub !nâ hâ khoena ǁkhāǁkhākhâis di ǁgūbas ase. 
Kurikorobe da ge !hūb !nâ ǂKhoesaoba xu !Khanni kōse ǀaeǂhuwiga ra hō!â, tsîs ge ministerisa ǂkhôab nēti ī ǂhuwigu ra sâuǁkhāsib !hūb dib ai ūhâba ǀoroǀoros ase, khoen nî ǂan mâti a ǁgauǁgaus, mâtits nî ǁkhaes tsî ǂhuwiba ǀaris di ǂhâǂhâsasiba ra aimâi. 
ǁîb ai!â gere mîsa !oa-i ge kurikorobe ǁaupexa ǀgam miljun hektargu !hū!âba ǂhuwib !nâ-ū !kharu tsî ǁnā ǂhâǂhâsa !âga ra tsâǀkhā, nēs ǀkha ra !aubǀgurun tsî khoen ûiga !aorosasib !nâ mâi, omga tsâǀkhā tsî ǂnamipeb taniǁkhāsib tsîna hîgagase.
Ministeris ge ­îs di ǀaweǁguib !nâ !nāsa ǂâisa ǁgau!nâs tsî ǁkhāǁkhākhâis !ā!nāsi ǀhûhâsigu dis ai ra ǂnûi tsî nēs !nâ-ū ǁîna ra ǁāǁā mâtin ǀaeǂhuwigu ǁaegu !nâ nî tanisen tsî !hae ǁaeb !nâ ǂhuwiba nî ǀariǂuisa. 
Ministeris ge ǂhâsigu mâpa hâs ôa!nâde ge dītoa tsî ǀaeǀaris !nâ a ǂhâbasa hāǀarora xūna ǁamas ǀkha a ǁaxa, hoa !âgu hîa ǀaeǂhuwib īǁkhāsib !nâ hâgu !aroma.


Albertina Nakale
2020-10-20 08:43:39 | 1 months ago

Be the first to post a comment...

You might also like...