• July 10th, 2020

ǁGamhōxū!khain ge kō!gâsa ǂhâba hâ


ǀAeǁgams !Ā!khōmais ge ǀgaisa ǂâiǂhansensa ge gowaǂui ǁnāti ī ū!oaheǁoasa ǂkhôadīs hîa khoen nî ǂhanu-ūga ra mâihe ǁgamamdi tsî nau hâ ǂhâǂhâsa sîsenūxūn ai ra dīhegu ǂnamipe. Nē ra ǂkhôadīhen ge ǂhanub ge Covid-19 ǂōǂōsib ǁaeb !nâ huib ase ǁnāti ī !garo!ā !âgu tsî ǂnaumâi ǁganǁguigu tsîna !gōsase a mâibaga, in tsēkorobe !anu ǁgam-e ūhâ ǁkhā. ǀAeǁgams !Ā!khōmais di mîgowaba-aos, Lydia Amutenyas ge ge mî, !ā!khōmais ge ǁaupexa 4.6 litergu mario!nâ ǁgam-e a māsa, nēs ge 31 ǀKhūǁkhâb 2020 dis tsî 9 !Khaitsâb 2020 dis kōsesa, hîa ǀhaob ai 4 627 kubike literga !khōǂgā hâ-e. Maris, hîa nē mario!nâse ge māhe ǁgam-e xu ge hâs ge N$149 792 ai mā. Covid-19sa !kham!oas ǁgaragu hîa Hoa !Hūbaisi ǂUrusib ǂNûiǂgāsa (WHO) xu ge ǁguiǂams ase hās ge khoen nî ǁaekorobe !omga ǁgam-i tsî sē-i ǀkha ǁā di hâ în nēs ǀkha ǂurusiba !khōǀgara. Amutenyas ge ge mî, mâ ǀguiǀguibe !hūǁî-i hoa-i di !ereams ge ǂhâǂhâsa huisenxūn hîa ǁgam-e mās !aroma hâna nî !ûi!gâse isa. !Ā!khōmais ge nēti ra ǂkhôahe xūn ǀguin !nâ marisa ǂgās xa ǁnā marina ǂgui ǂhâǂhâsa xūn noxopa hân !nâ a ǂgā ǁkhā. Sada ge omkhâisensa ra hā-ūbahe tsî ǁnās ǀkha !ereamxasib nē xūna !ûi!gâs disa ra māhe. A da hoada !khōǁôagu tsî nē ǂkhôadī-aona !nuri!gâ în ǂhâbasa ǁkharaba ǁgui-aihe, ­ǁîn omkhâisensa ra !hâumâi amaga,” tis ge mîgowaba-aos Amutenyasa ge mî. Nēsis kōses ge ǀAeǁgams !Ā!khōmaisa 1 499 ǁgampaigu tsî 62 ǁgamtenkdi tsîna ǀAeǁgams !kharaga ǀhûhâsigu nî sîsenūse mā hâ. “Sida ge a mî ǁoa tarin a ǁnā ǂkhôadī-aona !khaisa, ǁnā-amagas ge ǀAeǁgams !Ā!khōmaisa ǀhûhâsigu ǁanin ai ra ǂgomaiǂnûi ǁîn a ǁîs di mû tsî ǂgae amaga. Nausadi ge ǀnî ǂgā-amde ge hâ i, khoen ra omkurus !aromas tsîna nē ǁgamna sîsenūsa, xawe-i ge ǁgauǁgauna noxopa hōhe tama hâ. Nē ǁhōbas ge !Ā!khōmaisa noxopa ra ôa!gao. ǁNāpas ge a dîhe, ǁgam-i sîsenūǀgaub, Covid-19 hās khao!gâs ais ǂnamipes ge Amutenyasa ge mî, ǁgam-i sîsenūǀgaub hoaragase a ǀorosa, !nau-ams ǁaeb a amaga tsîn !nāsa !khain ǁgam-e ra sîsenūn, aiǁgause skolgu, omkuru!khaigu tsî ǀnîna a ǂganamsa xui-ao. 


Albertina Nakale
2020-06-02 09:05:36 | 1 months ago

Be the first to post a comment...

You might also like...