• October 1st, 2020

ǀGordabes ǀkharib !garo!ās ge ǁgam-i !gomsiba ūhâ


ǂHatsamas 283, hîa ǁaupexa 60 kilometerga ǀGordabes !auga ǁgoe tsî ǁîs tsîna ǀAeǁgams !Garo!ā ǁhûi!nâǂharis !nâ ra ǁnās ge ǁgam-i ǀorosib ǀkha ǂnôa. 
ǁAnǂgāsaben ǂHatsamas din ge ra !gaesen, ǁîn ǂgaoǀkhāsa ǁgaragu WHOs digu ai !omna ǁās ǂnamipe a dīǀoaǀoa ǁoasa ǁgam-i ǀorosib xa ra !aromahese, nēs kaise nē ǁaeb Covid-19 dib ai ǂurusib !harib ai a ǀgaisa ǂgaoǀkhā xawe. 
“Sida ge kurigu !oede ǀnai nē !gomsib ­ǁgam-i !nubusib dib ǀkha !goaxa tsî sida !gomsigu tsîna xoakhâi tsî ǀkharisi ǀawemā!nansa ge mā, xawe nēsis kōse hui-e hō tama hâ. 

Sida ûigu ge kaise !aorosa mâsib !nâ hâ, hanas Covid-19 nē ǀkhāb ǁga nî ǂapaǂoas karao,” tib ge ǁanǂgāsaben ti ǀguib Elvine Vissera gere !gaesen. 
“ǀGui timî tsîs ge !nau-amsa a hâ, os ge aitsama mâbasen ǂnûiǂgās tsîna ǁgam-tenksa hā-ūsa ge ǀû, xawes gere hās tsîna !haese gere ǀkhai!nâ, ǂgui khoeda ra sîsenū amaga.” 

Visseri ai!â gere mîsa !oas ge ǀKhomas ǀKharisi ǀAwemā!nansa nē kurib tsoatsoas !nâ ǂHatsamas ­ǁanǂgāsabena ge ǀawemā, in ǂganamsensa dī, tsauba khaobahes !aroma. Mîhe ge khamin ge ǂganamsensa ge dī, xawe noxopa !eream-e hō tama hâ. 
“Hoada ge ra ǀawemā tsî ǂgaoǀkhāhe !omna da hoaǁae nî ǁāsa Covid-19 khoraǂuisensa ǁkhaes !aroma, xawe mâtits nēsa ra dī ǁgam-i ose,” tib ge Vissera gere dî.
 ǀKhomas ǀKharisi Dana Sîsenǂuira Mâisab, Clement Mwafilab ge dî!nâs ai ge mî, nausas nē aitsama a ǀhonkhoe-aihe !garo!āsa noxopa ǂhanub xa ǂhanusise ge ǂan!gâhe tama hâ i, xawen nē ǁanǂgāsabena ǀhûhâsib ra !khō!oa!oase paigu ǁgam-e nî hōsa. 
Mwafilab ge ge mî, ǁîn di xoakhâib !nâs nē !garo!ās tsîna ǁgam-e nî hōse ge xoamâisa isa.
 “Ama I ge, ǁnā !garo!ās khoen ǁgam-e ūhâ tamasa, teks an ge ǀoro amaga.  Sida ge a ǁaxa tenksa ǁ­îna tenksa hōbasa in ­gam-e ūhâ ǁkhā.
 Nē wekheb !nâ da ge tendersa nî māǂui, in tsauba khaobahe tsî ǁgam-e hō,” tib ge sîsenǂuira mâisaba ge mî. 
“ǁAnǂgāsaben ūhâ ǀoro tenks ge kaise ra ǀgam, xawe da ge ǁkhā da a-i hoa-e nî dī tsî ǀasa tenksa !hae ǁaeb !nâ ǁamaba ni,” tib ge ge ǀamǀam.


Loide Jason
2020-09-01 10:20:12 | 29 days ago

Be the first to post a comment...

You might also like...