• September 21st, 2020

!Hao!nāsi ǂgaeǂgui-aon ge nî ǁnâugu !hū!âde māǂuis ai!â


Stefanus Nampara & 
Elizbeth Hiyolwa

NKURENKURUS- Kavangob Huriǂoas ǀKharisi Mûǂamaos Sirkka Ausikus, ge !hao!nāsi ǂgaeǂguidi ǁnā ǀkharib !nâ hâdi ǁga ra ǀkhoma in tā !hū!âde ǀgoraǂui nau ǀhûhâsigu ǂans tsî ǁnâugus ose. 
“ǀKharib ge ra ǂgan !hao!nāsi ǂgaeǂgui-aona in tā !hū!âde māǂui ǁnā ǀhûhâsigu ǁanin hîa nēs xa nî tsâǀkhāhen ǀkha ǁgamǁarede ūhâ tsî ǀguiǂâixasiba hōs ose,” tis ge Ausiku ­ǁîs di ǀkharisi gowaǀîsas gere dī soab ai ge mî. Ausikus ge ge mî, !hū!âde mûǂam tsî !khōdanas noxopa kai ǁgoaǂuis ase nē ǀkhariba ība tsî nî gowaǀîhese i. 

Nē mâsib ra !huixūs ge mā-ams ose ra dīhe ǁgâuǂnamigu tsî kurigu ra !kharuse ǂharos ǀguisa ra dī mâsib nē ǀkharib ǀhûǁ­arebese ra ǂgari-aihe !âgu !nâ danasa ǀgaisase ra ǀhōǂuise. Nē !khais ge nau ǀhûhâsigu ǁanina ra ǂkhîo!nâ kai tsî ǁaiba !aroma ǁîn ra ǂgom ǁîn di mā-ams oses nēsa ra dīhe amaga. 

Ausikus ge nē ǁhao-aona ge mîba, nausas ge Kavango Huriǂoas ǀKharisi ǀAwemā!nansa !nuriba a ǁgui-ai!â hîa nē mā-ams ose ra dīhe ǁgâuǂnamigu ǂnamipe Kavangob Aiǂoas !Hao!nāsi !Hū!âdi ǀAwemā!nansa, ǁ­îs noxopa hoa ǀkharib !nâ !hū!âde ra mûǂam amaga tsî nēs ǂnamipe-i nî !hoaǂharuguhe tsî ǂgaoǀkhāsa oresa hōhes aoǁguiba a dī xaweb ge nē !gomsiba noxopa ra ai!gû.
 “Sida ǀkharib ge !hū!âdi ǀawemā!nansa ra ǂgan îs nē ǁhōba sîsenǂamsa !hae!hae, !hū!hoadi  hoaǁae a ǂhâǂhâsa tsî ǁgariǁgarisa amaga,” tis ge gere ǀgomǀgom!gao. ǀKharisi mûǂamaos ge ǁkhāti ǁîs gowaǀîs !nâ ǁîs di ǂkhîo!nâsiba Sikondos tsî Museses hâra !hanagu di sîsenǀûs ǂnamipe gere gowaǂui. 

“Nē !nona !hanagu ge a ǁâǂkhō nē ǀkharib diga, ǂûn ǀorosiba ǀkharib tsî Namibiab !nâ gowaǀîs ase, tsî i ge kaise a tsûaǂgaosa !aruǀî-i sîsenni nēpa ai!gû tamasa. ǁNā-amaga da ge ǀkharib ase ministeris !Hanaǂgās dis tsî Agribusdevs hâra ai ra ǂgan nē !hanaǂgāsa ǁkhawa ûiûisa” tis ge Ausikusa gere ǀkhoma. 


Staff Reporter
2020-08-04 12:32:36 | 1 months ago

Be the first to post a comment...

You might also like...