• September 21st, 2020

Haufikub ge WHOsa hydroxychloroquine-i sîsenūs ǂnamipe ge ǀgūǀkhāPresdidenti di ǀawemā-aob ǂurusib ǁhōn ǂnamipeb, Dr Bernard Haufikub ge ge mî, ǁîb ge Hoa !Hūbaisi ǂUrusib ǂNûiǂgās (WHO) di mâisana Genevas !nâ a ǀgūǀkhāsa, ǁîn di mûǂgāb tsî mâtikō amab ǁnāti ī videob hîa ǂhabase ra mûmâheb hîa mâti-i hydroxychloroquine-e koma corona-xoxoros xa ǀaehâ khoena ǂuruǂurus !nâ !gâiba ge sī!nâsa ǁawoǁ­awos !aroma. 

Haufikub hîa !hū!nāsi !khōdana-aob Covid-19 !nans dib ge ge mî, ­ǁîb kaise ǂauna !gôab dîna !hūǁîna xu ge !khō!oasa ǁnāti ī videob hîa Amerikab ǀaedī-ao-i xa ge māǂuiheb ǂnamipe. “Tita ge ǂgui !ereamde gere ǂgaoǀkhāhe ǁnā videob hîa ǂhaitsi ǂhôan !nâ gere hâmab !nâb mâtikō amaba ǁgoes ǂnamipe. Nē videob !nâs ge Afrikab ǀaedī-aos hîa koma Hustons, Texas !nâ Amerikab !nâ ǁ­an hâsa ra mî, mâtin ge ǁ­îs tsî nau kurisa ǂurusib mâisana Covid-19 xa ǀae hâ ǀae-aona hydroxychloroquine-i ǀkha a ǂuruǂrusa. 

Tita ge ǂhanu !eream-e nē ǁhōb ǂnamipe !khō!oa tama ge i,”tib ge Haufikuba ge mî. Nausab ǁîba ai!â ra mîs ge, ôa!nâdi hîa ge dīhedi noxopa dītoasa tama !nurigu !oagu-i ge hydroxychloroquine-e kaise ge !gāxa i ǀae-aon !aroma tsî ǁnā !aromas ai WHOs xa ǂansaben hîa !Norasasib Kō!gâde ra dīn di aoǁguib khao!gâ a ǂgae-oahe !khaisa. “Haufikub ge ge mî, hoarab ǁîba a ǂans ge hydroxychloroquine-i tsîn ge ǁnāti ī ǁhûiǂuisa soǀôan hîa aibe nî dītsâhe Covid-19sa ǂurukaisas dib di !â isa hîa sîsenxasiba !âis !nâ ge hâ i-e.” 

ǁKhātib ǁîba ǁaesa ra mîbas ge ǂoa ge wekheb Denstaxs aib ge ǁîba ǁnā videoba kurisan hîa Genevas di WHOs beros !nâ a sîsenxana a sîbasa tsîb ra !âubasensa !hae ­ǁaeb !nâb ǁîna xu !ereamsa nî !khō!oasa. ǁÎb ge ai!â gere ǁgui!ā, ǀnî soǀôan, hydroxychloroquine-i tsîna !khōǂgā hâsen ǀkhara ǁōna ǂuruǂurus !aroma ge kuruhesa. Hydroxychloroquine-i ge aiǁgause malarias !aroma ge kuruhe tsî kuriga ǁnāti !goaxa tsî ǁnā-amaga Covid-19 tamas ka i o nau hâ infeksi-e ǂuruǂurusa ǁî-i di !uru ǂâibasen tama hâ. 


Albertina Nakale
2020-08-04 12:28:12 | 1 months ago

Be the first to post a comment...

You might also like...