• July 7th, 2020

!Hū!nāsi gomaǁgan-i ge US ǂharuguba go sī!nâ


Namibiab ge ǁkhawa !nae!khaisa nî kuru, ǁ­îb nî ǂguro !hūse ība Afrikab !nâ, hîa gomaǁgan-e United Statesa !oa nî sîǂuiba. ǂGuro sîǂuis ge ǂoage wekheb Wunstaxtsēs ai Namibiaba xu nî ǂoase ge ǀaweǁguisa i. Meatcos mîgowaba-aob Jethro Kwenanib ge ǂoage wekheb Denstaxtsēs ai ǂhôare-aona ge ǁkhauǂui hâ i, in hā ǀhû!khō-am ǂguro sîǂuis gomaǁgan-i dis hîa United Statesa aiǂhomibahe hâsa. Namibiab ra ǂâi!nâǁgui ǀnōb gomaǁgan-i sîǂuis dib ge ai!â ge dīhe hâ i ǀhaedi !oagu ǁaupexa 862 tonga nî !khōǂgā tsî ǁaupexa 5 670 tongu kōse nî ǀarosen 2021ǁî kurib !nâ. Whole Foods ǁamaxū!khaib ge 473 ǁamaxū!khaiga ǁîb !naka Amerikab ǀAwas ǀkhāb tsî United Kingdommi !nâ ūhâ. McDonalds ge ǁîs hoan xa a kai tsî !nāsase ǂansa ǂû ǂharugu!khaigu di ǀgui hoa !hūbaib !nâ. McDonalds ge 1940ǁî kurib !nâ Richardi tsî Maurice McDonaldkha xa ge ǂnuwihe, San Bernardinos hîa Californias !nâ ǂnôas !nâ tsî 69 miljuns xa a !nāsa khoena ra ǂûma 100 xa a !nāsa !ādi !nâ. McDonalds ge ǁaupexa 36 900 !kharaga ǁamaxū!khaiga ǀnai 2016ǁî kurib !nâ ge ūhâ i.

Namibiab ge 2016 !nâ mā-amsa ge hō îb Amerikab ǁga sîǂuisa tsoatsoa. 2017ǁî kurib !nâs ge Meatcosa ôa!nâdi hîa ǀhûhâsib ǂurusib tsî ǁawosasiba mās dide US ǀkhāba xu ge !kharu!nâ tsî ǀoasases ǂgaoǀkhādi ai ra dīǀoaǀoasa ge ǂan!gâbahe. Nēti ī ôa!nâdi hîa mâ 18 ǁkhâgu tamas ka i o ǀgam kurin hoan khao!gâ ra dīhes ge ǁkhawa ge dīhe, ǂanǂuihe i nîga Namibiab noxopa ǂgaoǀkhādi ai ra dīǀoaǀoasa. Nēsis kōse gu ge 33 !hūgu ǀguiga hoa !hūbaisise US ǁga ǁgan-e sîǂuisa a mā-amsa. Nē sîǂuisa sī!nâs ge Namibiab !aroma supu tama ge hâ i, ǁnāpas ge United States Gomaǂgari-aon ǂNûiǂgāsa (USCA) aibe tsoatsoas !nâ gere mâ!oasa Namibiab nî US ǁga gomaǁgan-e sîǂuisa, ǁîs di mûǂgāb !oab Namibiaba Am-tsî-ǁKhoras ǁōsa (FMD) ­US !nâ a ǂgâxa-ū ǁkhā !khaisan gere !ao amaga. Namibiab ǁnā !hūgu hîa Am-tsî-ǁKhoras ǁōs xa tsâǀkhāsa !hūgu ǀkha ǁanǁare hâ,  Angolab, Zambiab tsî Botswanab hâgu ǀkha amagan ge USCAs ǁanina ti gere tsâ. Suid Afrikab tsî Botswanab !khawagas !âb tsîn ǀguin ge !khāǁkhae-i ose FMDsa ūhâ tamase ge ǂoaxa. Namibiab ge ǂoago kurib !nâ ǁkhāti ge ǂguro Afrikab !hū i hîa 21 tongu gomaǁgan-e People’s Republiki Chinab dib ǁga ge sîǂuiba. 


Kuzeeko Tjitemisa
2020-02-25 08:13:18 | 4 months ago

Be the first to post a comment...

You might also like...