• June 25th, 2019
Login / Register

Kabinets ge N$573 miljunsa ǀkhurub huib !aroma go ǂnûiǂuiǀAEǁGAMS – Kabinets ge ǂoago wekheb ai ge ǂanǂan, ǁîs ge N$572.7 miljuns nî ǀkhurub huib oe-ams ase sîsenūhesa a mā-amsa î gu ǁnā ǀhûhâsigu hîa ǀkhurub xa !khō!namihe tsî !hūb ai ­ǁgoega huihe. Ministeri, ǂAns tsî ǂHarugus Texnoloxib dib, Stanley Simaatab ge nē ǂanǂansa ǂoago wekheb Wunstaxtsēs di ǁnaetihesase ra ūhâhe ǂhaitsi māǂuis !hoaǂharugus tawa ge dī. Namibiab ge !kharu ge !nani kurigu di ǁaeba xu nēsis kōse  !nâudanaxa ǀkhuruba ūhâ hîa ge mîheǁoasa !gôab ûitsamaxūna !hūb a ǂhabase a !gamse. Nē ûitsamaxūn di ǂoa!nâs ǁkhāsib ge !gôa!gôahe rasa !oa miljundi !nâ !khoegaru.

ǂGari-aon tsî ǂgari-aon !nandi tsîn ge President Hage Geingob ai ge ǂgan hâ i îb !hū!nāsi ǂōǂōsib hâsa ǂan!gâ nē ǁkhaehe ǁoasa ǀkhurub mâsib ǂnamipe. ǂOago ǁkhâb ra toa!gû ǁaeb !nâb ge Ministeri !Hū-omkhâis, ǁGam-i tsî !Aub hain !Ûi!gâs Ministeris dib, Alpheus !Naruseba ǂhôare-aona ge mîba hâ i, ǂhanub ra ǂâi!nâǁguisa !Hoaǂkhaib ǀams ai ǀkhurub mâsib a ǂōǂōsi !khaisa !gara!āsa !hūb !nâ. Simaatab ge ge mî, ǀkhurub huiba !kham!oas di sîsenǀgaugu nî !Hū!nāsi ǂŌǂōsib Huib ǂGaes xa !khōdanahesa, ministerira ǁkhaubas tsî ǂurusib dira nî ǂhâbasa huisenxūn tsî ǂkhâ!nâsa mā tsî sîsentsoatsoas tsîna ǁawoǁawose. Nē go ǂnûiǂuihe maris ge ǂûn huib, ǁgam xawan, ûitsamaxūn ǂoa!nâs huib, !narixūn ǂkhâ!nâsa ǁîn ǂgari!khaiga xu ǀasa !û-aigu ǁga tsî oahās !aromas, !naoǁnâs ûitsamaxūn ǂûn dis, ǀkhuwis !û-aigu disa mātares, marisihui!nâsa !hanaǂgari-aon !aroma, tsās sǀôan tsî noxopa ǀnîna. Nampas ge !nuris !oagub ge nē huiba ra ǂgaoǀkhā ǁnā ǂgari-aon hîa kaise ǂgui !gôab gomana ūhân nî ǀorodomma 25 gomadi tsî ǁgōb kōse ǁgôaxa-ūsa. “Nau hâ ǂgari-aon hîa ǁîn di gomana ǂgui !gôab !nâ ra ūǀgara ǂgaon ge ǁgarihe tide ǁîna ǀoroǀorosa, xawe da ge ­ǁîna ra ǀkhoma, in sîsenūhe ǁkhā !gôab kōse ǁgôaxa-ū barden âna in mâsib ga a !gâi o ǁnāpa xu !kharu kai, tis ge Nampasa Simataab ge a mîse ge !nuri.  


Kuzeeko Tjitemisa
2019-03-26 09:43:27 2 months ago

Be the first to post a comment...

You might also like...