• September 24th, 2020

Kanimeb ge marisa ǀgūǀkhās !aroma gere sîsenǀû


ǀ A E ǁ G A M S - ǀ A e ǁ g a m s !Ā!khōmais ǀAwa!namn Danab Abraham Kanimeb ge ge mî, ǁîb di sîsenǀûsa ǂanǂans hîa ge
!nubu ǁaerob ǀguiba a hâs di !uru ǂâibasens ge, ǁîb di sîsenǀûs ǀkha hâ marisa hōs ai hâ isa.
Kanimeb ge nē kurib di 30 !Khanni dis ai ǁîb nî 1 !Khaitsâb 2020 disa xu !aruǀî sîsen tides di sîǂkhanisa ge māǂgā.

ǁÎb ge 19 !Khaitsâb dis aib nî 60 kurixa amaga ǁnā ǁkhâb ǀunis kōse ǀguib nî sîsense ge ǂanǂan, xawes ge !ā!khōmais
ǀawemā!nansa ǁîba ǁkhawa !nona kurigu ǁaeba nî 1 !Khaitsâb disa xu sîsense ge !gae-oa. Nausab ge !ā!khōmais di Sîsenǂuira Danab Robert
Kahimiseba ge mî, ǁnā sîsenǀûs ǂanǂans Kanimeb dis ge ǀaweǁguihe hâ isa ǁîb tsî ǁîb ǂkhâ!nâ-aon xa, îb ǁnātimîs ai ǀhapiǂgā-amdi ǁnâu!gâsa xu ǂoa, tsî !anu ǂhaweb ai ǁkhawa sîsentsoatsoa.
Nē ǂgā-amdi ge ǂoa go ǁkhâb ai Kahimiseb tsî ǀnî ǁanin !ā!khōmais ǀawemā!nans din xa Kanimeb ǁkhawa !gae-oahesa ra mâ!oan xa ǀAeǁgams ǀGapi ǁNâu!gâ!khaib tawa ge māǂgāhe.

Kahimiseb ge nē ǂgā-ams ai ge oe-am ǁîb ǀguis khami ī ǀgau-i ais tsîna ǁîb !oagu ge hâ i ǂgāamdi ǁnâu!gâsa xu ge ǂgō tama
hâ isa, ǁîb di ǂnoaba-aob noxopa ǁnâu!gâ-aob ǀkha !hoaǂharugudi !nâ hâ mâ ǁaes ǁnâu!gâsa nî hâs tsēsa māhes !aromase.
Kanimeb ge ge mî ǁnāpa i ǀguis khami i ǀhôakao, mā-amsa tama tamas ka i o ǂan!gâsa tama ǀgau-e ǁîb ǁkhawa !gae-oahes
ǂnamipe a ǀkhaisa, ǁnāpab ge aiǂnû-aob ǂgaeǂguis komites dib, Moses Shikwab xa a ǁgui-aihe îb !ā!khōmais di ǀaweǁguiba
!gâi!gâba sī!nâsa !oa dīǂuis khao!gâ. ǀAwemā!nans ǂkhanin ra ǁgausa !oas ge Kanimeb kurikorobe !khō!oas marisa ǁaupexa N$1.4 miljunsa !khōǂgā, autos !aroma N$302 000, oms N$492 000 tsî hāǀaro ra bonesa N$116 000 ai hâ.
K a h i m i s e b ǂ g a n a m s e n s ǀgapi ǁnâu!gâ!khaib dis xab ge !nakaǂnôa !ā!khōmai-aob, Ian Subasubaniba ge mî, ǀawemā!nans ge ǁguisa ǁgaragu !naka Kanimeba a !gae-oasa.

Ai!âb ge ge mî, Titusa ǂnûǁkhaeba rase Kahimiseb soas !nâ !gaesa ge hihrihiri!nâs ge Kahimiseb ge ǁguiǂams hîab ge ǀawemā!nans aiǂnû-aoba xu a !khō!oas, ǁgariǁgarisa ǂnûsab nî ǂgai Kanimeb ǁhōb ǂnamipesa a ǂharas khao!gâ.
Subasubanib ge ai!â ge mî, Kahimiseb ǁnāti ī ǁkhāsiba ūhâ tamasa ǂganamsen-e !ā!khōmais ǀons !nâ disa. Nē ǁhōb ge ǀaweǁguiba !oa ǁkhawa
27 Aoǁkhumuǁkhâb dis ai nî ǁnâu!gâhe


Maria Amakali
2020-08-11 15:08:02 | 1 months ago

Be the first to post a comment...

You might also like...