• August 11th, 2020

ǀKhamǀkhā ǁgûdi ǂKhoandawes didi ge mario!nâ ǂûna go !khō!oa


Sîsenao-i xa xoahe hâ

Disiǀgamǀa ǀgamǀkhā ǁgûdi hîa ǀgora!gâs ǁaeb nî ǂâus kōse, Lady Pohamba Hâ!khaib, ǀGamǀkhā Khoedi hîa ǀgora!gâsa !âu hâ di ra hâ!khaimāheb, ǂKhoeandawes hîa Omaheke ǀkharib di dana!ās !nâ mâs tawa hâdi, ge ai!â gere ǂoa wekheb Wunstaxs ai !kharaga xūna !khōǂgā hâ ǀkhaexūn !gae-amde ge !khō!oa. Nē !gae-amrodi ge ǂûn, aiǁgause mai-i, ora ǁau-i, dōǂgāsa ǁau-i, oli-i, ǁgan-i, erkin tsî ǀkhuru lumundi tsî noxopa ǁkhâb ǀaesenni !aroma a ǂhâbasa !apigu tsîna. Nē ǀkhaeba ge īǁkhā kaira ge Omahekeb ǀKharisi ǀAwemā!nans tsî Katolike AIDS Dā!harodi !nans (CAA) hâra. Nē ǁgûdi, hîa !nāsadi âde a Saǁaes didi ge ai!â ǁāsensē-i, !omna !anu-ūs xūn, xawan di sē-i tsî !apigu tsîna Hoa !Hūbaisi ǁAedi ǁAnǂgāsaben ǂGaesa (United Nations Population Fund) xu ge !khō!oa. Mûǂamaos nē hâ!khaib dis, Miita Kangues hîa nē ǁgûdi ǀons !nâ gangansa gere mās ge ge mî, ǂgaovba xu hâ gangansas nē huiba ge mā !nandi xa a ū!oabahesa, nē ǁgûdi kaise supu tama mâsiga xu ra ǂoaxasa, ǁ­îdi !nāsa ǁaeba Omahekeb ǀkharisi mûǂamaob beros tsî ǀnî hâ ǂkhâ!nâ-aon ra mā xūna xu ǀgui ra ûi amaga. Kangues ge noxopa ge mî, nēti ra māhe xūn kai huib ase nē ǁgûdi tsî omaridi âde ībasa, hoan nēpa xu ra domdore amaga. “ǁNā-amaga i ge tare-i ǀgui-i ka xawe nēpa a ǁkhoreǁharesa, aiǁgause îaron saran tsî ǁgûdi saran tsî hân hoana,” tis ge mûǂamaosa gere ǂgan. Catholic AIDS Actions di ǂKhoandawes ǀkharisi berosa gere ǂnûǁkhaeba Julia Tjaapos, ge ge mî nausas nē ǂnûiǂgās di dana ǁgūbasa HIVs tsî AIDS hui!nâdi ai a !gao!gaosa, xawes !nāsa ǁaega ǁkhâǀaesenni !aroma !apiga ra ǀgoraǂuisa, ǀgamǀkhā ǁgûdi, daisi ra ǁgûdi, ǂkham ǀgôadi tsî sorosi !nubusina ūhâ tarekhoedi hoadi !gao. Nēs ge ǁîdi HIVsa ūhâ tamas ka i o ūhâ tamas ǀkha ǀguis khami i !gaeǁare-i tsîna ūhâ tama hâ.  


Staff Reporter
2020-07-14 08:47:33 | 27 days ago

Be the first to post a comment...

You might also like...