• June 6th, 2020

ǂKhamkhoen ge Namiabiaǁîna Covid-19 ǂnamipe ǁgau!nâsa nî mā


Ministeris ǂGamǂgamsenǀhurun tsî !Hū!nāsi !Oabadi dis ge ǀgūǁae ǂkhamkhoena nî ǁkhāǁkhākhâi hîa omsa xu oms ǁga !gû tsi Covid-19 ǁōs ǂnamipe nau !hūǁîna nî ǂansa nî māna. Nē hirihiri!nâs hîa haka tsēde nî !khōǂgās, ǂgaiǂams ‘ǂKhamkhoen Namibiab din ge Covid-19 ǁgoaǂuidi ai ra oe-am’ ti hâs !nakas ge ǂhanusise ǂoago wekheb Mantaxs ai Namibiab dana!ās, ǀAeǁgams!nâ ge ǂan!gâhe. Minister Agnes Tjongareros, ge 13ǁî Namibiab ǂKhamkhoen Tsēs tsēdīsa Covid-19 di ǂanǂanxu!khaiba xu ǂhanusise gere ǀhui-am. 

Nē kurib !nās !aromab ge Namibiaba ǁîb ǂkhamkhoena ǀoasa wekheba gere !gôa!gâ, 27 !Hoaǂkhaib disa xu, !Hū!nāsi ǂKhamkhoen ǀAwemā!nans ǂHanumās 3, 2009ǁî kurib dis ǁgaragu !naka. Nē ǂHanumas ge ra ǂgaoǂhere ǂkhamkhoen nî ǁîna ra tsâǀkhā mâsiga ǂanǂui, !hoaǂam, ai!hūba ǁam kai tsî oresa hōbasa tsîs ge ǁnā-amaga ministerisa nēsa nēti ī dīǀgaugu !nâ-ū sî!nâsa ra ǁawoǁawo. Ai!âs ge minister Tjongarerosa gere ǁgui!ā, nē kurib di 13ǁî kurikorobe ra dīhe ǂkhamkhoen tsēs nē kurib !nâ kaise !gom ǁaeb !nâ ra ǁnāsa, ǁnāpas Covid-19 ǁōs ǁga gere ǁnaeǁgause. Mâǁaeb ais nē omsa xu oms ǁga nî hâ ǁkhāǁkhākhâisa nî ǁnāǂgōsas ge mî tama hâ i, xawes ge ministersa ge ǀgomǀgom!gao, nē hirihiri!nâs ǁaxasib nî ǀkharigu !nâ, hoa ǁhûi!nâǂharidi !nâ ǁgoe ǂkhamkhoen ǂgaeǂguidi !khōdanas !naka dīhesa.

“ǂKhamkhoen hîa nēpa nî ǁhaon ge aitsama māsenxasiba xu nî hâ. ǂKhamkhoen ge ǁgâusa xu ǁgâus ǁga !gû tsî ǂhanu tsî ǀgau ra ǂansa Covid-19 ǂnamipe nî mā, in nēs !nâ-ū ǁawoǁawo mâ !hūǁî-i hoa-i ǁî-i !âsa ǂhanu tsî ǀgau hâ ǀgaub !nâ nî ǀhurusa, ǂhanu ǁkhāǁkhās khao!â,” tis ge Tjongarerosa ge mî. Ai!âs ge noxopa gere ǁgui!ā soab ais ge ministers age mî, nausab hoa !hūbaisise Covid-19 xa ǁō hâ ǂkhamkhoen !gôaba 0.2 persentgu ai mâ, xawes ǁnāsa ǂâibasen tama ǂkhamkhoen nē ǁōs xa tsâǀkhāhe tama hâsa, ǁ­în di ǁgau!nâs ge ǀgaisase a !hū!nomasi-e amaga. ǁKhātis ge Covid-19 hâǁareb ǂkhamkhoen dib tsîna ge ǁara, tsî nau ǀkhāb ai ǁnān hîa aitsama ǂharuguga ūhân tsîna sâuǁkhāsib ǀkhāb ai ǀgaisase ge ǂnau. ǀAms ais ge ministersa hoa ǂkhamkhoena gere ǂgaoǂgao!nâ in WHOs ǁgaraga ǁnâuǀnam tsî ǁgâudi tawa hâ tsî !ûisen. 


Staff Reporter
2020-05-05 09:47:19 | 1 months ago

Be the first to post a comment...

You might also like...