• August 12th, 2020

ǁKharas skolgu ge ǂkhîǂkhîxa ǀgaub !nâ go ǀhui-am


Steven Klukowski

ǂOa ge wekheb Wunstaxs ai gu ǂhanub skolgu tsî aitsama mâbasen skolgu tsîna Xrat 11 tsî 12 hâra skolǀgôan !aroma daode a ǀhui-am, os ge nēsa kaise !gâise ǁKharas ǀkharib skolgu !nâ ge !gûǁnâ. Nēsa ge īǁkhā kais ge !nāsa skolgu ge ǂhanub ǁguiǂui hâ ǁgaragu covid-19 ǁkhaes digu ai dīǀoaǀoa hâ i amagasa. Skoldanab PK De Villiers Sekondere Skoli dib, Pieter Skeyeri ge gere ǁgui!ā, ǁgau!nâ-aon, ǀgôan tsî hoaraga sîsenaon tsîn ge ǀgammi ǀnōba ǀnōhe tsî !omna a !anusa ǁgau!nâs tsî ǁkhā­khāsens nî tsoatsoas ai!â. “Tita ge saub ose a mî ǁkhā mâ ǀguiǀguibe khoe-i nē skoli !nâ hâ-i hoa-i maskersa ǂnûi hâsa tsî da nēs ǀkha corona-virus khoraǂuisensa ǁkhaes ǁgaraga ra ǁnâuǀnamsa,” tib ge skoldanaba ǁawosasib ǀkha gere gowaǂuisen. Nausan ǀgôan tsîna ǁgâude xu maskerdi ǀkha ge a hā, xawes ge ǁgau!nâs ministeris tsîna maskerde ge mā.

ǂGaoǀkhāsa !nūsib ǁgaragu tsîn ge nē skoli tawa ǀoasase dīǀoaǀoasa. ǀGôan ge ǀnaikam ǁnaetib khami !kharaga ǁkhāǁkhā!nā-omdi ǁga !gû tama, xawe ǁîn ǁkhāǁkhā!nā-omdi !nâ ra hâǀgara tsîn ge ǁgau!nâ-aon ǀguina ǁkhāǁkhā!nā-omdi ǁga ra ī ǁîn !kharaga ǁkhāǁkhā!âgu ǁaegu !nâ. Skoldanab ge ge mî, ǁîb skoli tawan ge 80% xa a !nāsa ǀgôana ǀnai ǂguro tsēs ai a oasīsa. “ǀGôan ge !nau-ams ǁ­aeb !nâ māhe hâ i ǁguiǂamdi soab ain hoa ǀgôana e-learning-i ǁkhāsiba ūhâ tama hâ,’” tsîb ge nēs ǂnamipe ǂâiǂhansensa gere gowaǂui.”Sida ge ǁaupexa hû wekhegu ǀguiga ūhâ, ǀgôan ǀgamǁî termains !âide nî xoas ai!â, xawe da ra ǂgom!gâs ge ǁkhāǁkhāǂgaekhâib ǂâuǀoasasib !nâ nî sîsenǂamhesa,” tib ge skoldanaba ǁawosasiba gere mā. Keetmanshoop Privare Skoli di skoldanab, Piet O’Callaghanni ge ǂhôare-aoba ge mîba, ǁîn ǀoasase ǁātanisen hâsa ǂgaoǀkhāsa ǁgaragu Covid-19 khoraǂuisensa ǁkhaes diga sîsenǂuis ǂnamipe. “Sida skoli tawa ra hā khoe-i hoa-i ge ǀgamma ǀnōhe tsî !omga ra !anu skoli jards !nâ-i nî ǂgâs ai!gâ. Sida skoli ge a !gâi!gâ !nona ǀaedī-aona ǁgûn ase ūhâba, hâna i ǂōǂōsi-e nî hâs karao. 


Staff Reporter
2020-06-09 09:41:22 | 2 months ago

Be the first to post a comment...