• November 29th, 2020

Kuneneb ǀhûhâsigu ge pirina !khō!oas huiba xu go domdore


Cecilia Xavier

KHORIXAS - ǂNamipeb ǁGuiridi ǂGaes hîa The Environmental Investment Fund (EIF) ti ǀgui ǂansas ge ǂoa ge wekheb Wunstaxs ai 425 pirin, ûitsamaxūn ǂûn tsî sores ǀgaib ǀkha ra sîsen stofdi tsîna ǁnā ǁanǂgāsaben hîa ǀkhurub xa !khō!namihe hâ Kunene ǀkharib dina ge ǀkhae. 
Nē ǀkhaeb ǁkhāsib ge N$3.1 miljun maris ai ra ǀnōhe. ǀKhaeb nēb ge EIFs di !âb hîa mâtin ǂgari-aonaa ǁāǁāhe ǁkhā in ǂoa-tsî-ǀnanub mâsigu di kharaǀkharasendi tsîn !nâ noxopa mâǁawo ǁkhās diba xu hâ. EIFs ge ra ǁawoǁawo îs ǂgari-aona ǀgaisa mâǁawos tsî ǂâuǀoasa ǀomkhâisa ūhâ pirina ǁnā ǁhûiǂuisa omaride mā, sâuǁkhāsib ǀomkhâis, ǂûna ūhâs ǁawosasiba ūhâs in nēs !nâ-ū ûiǀgaugu âna !gâi!gâi!nâ. Nē ǂhanusi ǁkhaeǁnâs ­axasibas Khorixas !nâ gere ǁhao!nâ soab ais ge ministeris !hanaǂgās dis di !nakaǂnôa sîsenǂuira direkters, Sophia Kasheetasa ge mî, nē huib kaise ǂhanu ­aeb ai go hāsa, Namibiab a ǁnā !hūgu ti ǀgui hîa ǀgaisase ǂoa-tsî-ǀnanub mâsigu !nâ ra hâ ǀkharaǀkharadi xa ra tsâǀkhāba amaga. ǁNā omaridi khoen hîa kaise ǀoro !gôab ûitsamaxūn tamas ka i o ūhâs tsîna dī taman ge îbe-îbe ǀkhurub mâsib xa tsâǀkhāhe hâna. “ǁNā-amagas ge nē projeksa nî ôa-am în mâǁawos ǁkhāsiba nē khoena hā-ūba, nē pirin hîan go !khō!oan !nâ-ū, in !gom ǁaegu ǀkhurub digu !nâs tsîna xū-i ǀkha !gau,” tis ge Kasheetasa, minister Calle Schlettweinas gere ǂnû­khaeba soab ai ge mî. 

Kasheetas ge !khō!oa-aona gere ǀgomǀgom!gaoba, nē huib pirin dib ǁkhawa mā-oas nauna ǁkhawa huihes !aromas dīǀgaub ǁnâugus !naka hâsa, ǁnāpa-i nē ra !khō!oa khoena xu ra ǂgaoǀkhāhe, ǁîn nî 20 tare piride koro kurigu ǂgarib ǁaeb !nâ projeksa nî mā-oase. Nē aibe ǂgari tsî mîsa !gôaba ǁkhawa projeksa mā-oas di dīǀgaub, ge ra ǁgūba 2 500 pirinan nî 120 ǁhûiǂuisa omaridi hîa ǀkhurub xa !khōǂgāhe hâde mario!nâse ǀgoraǂuibasa hîa ǀhaob ai N$14 muljun marisa !khōǂgā hâse. ǁAupexan ge 20 khoen ǁnā ǁhûiǂuisan, !gōsase tarekhoedi xa a ǀhonkhoe-aihe omaridi, sorosi !nubusina ūhâ khoen tsî ǁnān hîa kaise a ǂkhawusa ǀgâb xa !khō!namihe hâsen tsî ǀkhurub xa !aromahe hâsa horahus ûitsamaxūna ge ǂoa!nân tsîn ge mâ-i hoa-e 20 disi tare piridi tsî ǁgōb tsîna, EIFs Sîsenǂuira Danab Benedict Libandab ra mîsa !oa ge !khō!oa. Kunene ǀkharib mûǂamaob Marius Sheyab ge ǁkhā ǁaxasib tawa !khō!oa-aona gere ǀawemā, in !gâise !ûi!gâ tsî ǀomkhâisa ôa-am nēpa xu tsî tā ǂā ka am. 
Lantine !Guims, ­îs tsîn ge domdores ge ǁîs ganganxasiba gowaǂui tsî ge mîmai, ǁîs !gâise nē ǀkhaeba nî !ûi!gâsa.  


Staff Reporter
2020-11-10 07:41:54 | 19 days ago

Be the first to post a comment...

You might also like...