• June 5th, 2020

MTCs ge N$1 miljunsa go ǂnûiǂui coronavirusa ǁkhaubas !aroma


Sîsenao-i xa xoahe hâ

MTCs ge kaise !hae huib ǀkha nē ǁkhōǁkhōsa mâsib !nâ go ǂherexa Coronavirus khoraǂuisensa ǁkhaes ase tsî ǁnā-amaga N$1 miljunsa go ǂnûiǂui. Nē maris ge ǁnāti ǀaweǁguihe hâ !kharaga ǁgariǁgarisa !âga !oa ǂhâsib ra hā khami nî ǂhāǂuihese. ǀNî !âgu nē maris nî sîsenū!nâhegu ge ǂansa ǀgoragus, ǀhûhâsiga ǁgau!nâs, ǁkhaubas hōhō!nâdi, !norasa ǀae!khō!khaigu !nâ ǁguiris tsî !oabade mās tsîna. “Nausa da !kharagagu ǁkhaubas ǀgauga ǂgâxa-ū hâ sida sîsenaona ǁkhaubas !aroma tsî nēsa ­ǁîn omaridi ǁga ra khoraǂuis ga hâ, xawes ge nēsa tā sida sîsenaon tsî omaridi ǀkha ga a ǀam, ǁnā-amagas ge MTCsa N$1 miljunsa go ǂnûiǂui Namibiab khoena nē !gom ­ǁaeb !nâ ǂhâsib hâba mâxōǀkhās ase,” tib ge MTCs di Sîsenǂuira Danab Licky Erastusa ge mî. MTCs ǂgaeǂguis ge ge mî, kaise i nē ǁaeb !nâ a ǁkhiheǁkhōsa !khaisa nē ǁōs ǂnamipen !hūǁîna ǂhanu ǂansa nî !khō!oasa. MTCs ge ǁîs ūhâ sîsenǀgaub !nâ-ū nî ǁawo­ǁawo ǁîs di ǁaupexa 2.2 miljun ǁaninas wekhekorobe !nubuǂhôasa (SMS) Coronavirus ǂnamipe nî sîbasa. MTCs ge ǁkhāti ǁîs di ǂŌǂōsib Oe-ams !âb nî mario!nâse ministeris ǂurusib dis xa sîsenūhesa îs !hae ­aeb !nâ ǂanǂandi tsî !khâikhomde nē ǁōs ǂnamipe sîǂui. MTCs ge ǁkhāti ǁîs di ǁkhami!khaiba ǁîs sîsenaon hoan ǀkha go mā, hoaraga tsēsa nî ǂhâsigu tsî dîn hîan !hūǁîna nē ǁōs ǂnamipe ǂnôa-ūna !ereamse. MTCs ge nē !oabasa mario!nâse nî ǁkhamihese go mā, sao ra !gôas nî ǂōǂōsib ǁaegu !nâ sîsenūhese 0800100100. ǁKhātis ge MTCsa ǂhâǂhâsa !âgu tsî !khaigu nē ǁōs xa ra !khōhe khoen ǀae!khōs !aroma nî mâxōǀkhā tsî ǂhâbasa huisenxūn tsîn ǀkha hui hîa nî ǀae!khō-aon tsî ǀaedī-aon tsîna ǁîn sîsenna supuse tsî ǂgaoǀkhāsa !harib ai dīǂuis ǀkha huise. ǀAe!khōs mâisan tsînas ge MTCsa ǁkhamis !aroma ǀgaiba nî ǁaiba in hoaǁae !gaeǁatresase hâ tsî ǂōǂōsib ǁaegu !nâ !nubusi-e hō!â tsî nē virus xa ra ǀae ǀae-aona ǁaeb ai hui!khoe tama i.  


Staff Reporter
2020-03-31 09:03:55 | 2 months ago

Be the first to post a comment...

You might also like...