• November 25th, 2020

Mā-amsa tamase !khauǁnuiba ǁamaxus ge ra ǂharo


ONGWEDIVAS – Ai!â gere ǂoa wekheb di Fraitaxs ain ge Oshana ǀkharib ǀawa!namna, 32 xawadi !khauǁnuiba ge ǀhana, ǂgomhe rasa !oa Angolaba xu ra ǂgâxa-ūhese. 
Nē !khauǁnuib hîa ǀhaehe rasa !oa N$9 720 ǁkhāsiba ūhâb ge, ǀhai Toyota Ipsum autob !nâ !naomâisase, daob xōǀkhā ge hōhe. 
Inspekter Thomas Aiyambob, Oshana ǀAwa!namn mîgowaba-aob ge ge mî, nē autob ge 5 km Ondangwas tsî Oshikangos daob am!gâ Ondangwas ǁga !oa hâse a hōmâhesa.

 “!nari-aob ge autoba xūmâi tsî ge !khoe,” tib ge Aiyamboba ge mî. 
ǀAwa!namn ge nē mā-amsa tama ǁaxasiba a ǀōǂgaehes khao!gân ge ǁnāǀî a !noe!noesen, xawen ge autob ǀguiba hō tsî ge ǂgaeǂgā tsî !nari-oa-i ôa ǀkha noxopa ra ai!gû. 
Ohangwena ǀAwa!namn Danas, Komisares Elizabeth Mukete-Siboliles ge ra mî, !hūba xu !hūb ǁga hâ ǂkhawadīgu ge ­ǁae-i !nâ ǀgaisase Ohangwenab !nâ gere hō!âhesa, xawes !khauǁnuiba ngolaba xu mā-ams ose ǂgâxa-ūsa ǁaxasiba ǀgaisase danasa nēsi ra ǀhōǂuisa, !kharu ge kurigu ǀkha i ra ǀgoweǀnōheo. 

!Khauǁnuib ge Angolaba xu Namibiab !nâ ǂan!gâsase !hūǀgoras ase xoamâisa tama !gâu-amdi !nâ-ū ǂgâxa-ūhe. 
Noxopa i ge Oshanab !ǀawa!namn xa ge !nurihe, tarekhoes ge N$10 000 a ǂoa!nâsa, ǁnāpas ge ­ǁîs ATM kartsa Ondangwas ATM-i tawa ai!â gere ǂoa Satertaxs ai mā-ams ose a sîsenūhes khao!gâ. 
Aiyambob ra mîsa !oas ge nē khoesa marisa ǂgaes ǀkhas a ǁaxa hîa, ǂâis âsa ge ǀhomaxa kaihe tsî ­nā soab ai ǀhôa ­axasib khoega ǁîs ǀō-aisa !gôasa ge hō. 

“ǁîs kartsa gu ge ū tsî ǁîsa ǀkharasa ge mā hîas xū-e ge dī-ū ǁoa isa,” tib ge Thomas Aiyambob, Oshana ǀAwa!namn mîgowaba-aob tsî a Inspektera ge mî. 
Ôa!gaodi ge nē ǁhōb !nâs tsîna ra ai!gû, noxopa-i khoe-e !khōhe tama amaga. 
Oshanab ǀawa!namn Komesares Rauha Amweles ge ai!â gere ǂoa wekheb ai ge mî, ǀūsa khoen ra dī ǂkhawadīb hîa ǀgaiǀhanade !khōǂgā hâb, kai ǂâiǂhansens ase īsa tsî hoa ǁanǂgāsabena ra ǂgan, in ǂgae tsî mûse ǀawa!namna hoaǁae hâba.


Albertina Nakale
2020-10-20 08:30:25 | 1 months ago

Be the first to post a comment...