• November 27th, 2020

Mariǁhōn ministeris ge ǁaupexa 96%gu ǂōǂōsib huib marisa ge mātareǂui


Mariǁhōn ministeris ge ǂoa ge wekheb Wunstaxs ai ge ǂanǂan, ǁaupexas ge 96%gu marisa ǁnā !hūǁîn hîa ge ǂganamsensa a dīn, nēti ī ǂōǂōsib hōǂgās huib (EIG) hîab ǂhanuba nē kurib !Hoaǂkhaib !nâ a ǂgâxa-ūb, ǁnān hîa ǂkhawusa tsî hāǀaro ra hōǂgā-e !khō!oa tamana huis Covid-19 ǁaeb !nâs !aromas dina a mātaresa. 
Mariǁhōn ministeris mîgowaba-aob, Tonateni Shidhudhub ra mîsa !oas ge nē ministerisa ǁaupexa 800 000 xa a !nāsa ǂganamsende xu nēsis kōse 769 130 khoena nē huiba xu ge domdore. 

Shidhudhub ge ai!â ge mî, ministeris ge nē mātareǂuidi ǀams ai a hāsa tsî ǀgūǁae hoaraga ǂansa nēs ǂnamipe ǀhaoǀhaotoa tsî nē projeksa nî ǂganamsa. 
ǁÎb ge nausa ge mî, ǀnî ǂganamsenaon nē marisa !khō!oa tama ge īsa, ǁîn ge ǁhûi!nâǂharidi ǂgiǂgosi ǀawemā-aon tawa sī tama i, ǂanǂuihes !aroma amaga, tsî i ge nē ǁhōb ǂnamipe noxopa tare-i ai!â nî dīhesa nî mîǁguihe,” tib ge gere ǁgui!ā. 
Shidhudhub ge ǂoa ge ǁkhâb !nâ ǂgaikhâisa ge dī hâ i, in ǁnā khoen hîa ǂganamsensa ge dī, xawe noxopa mātaresa !khō!oa tamana, ǁhûi!nâǂharidi ân ǁga oa tsî ǂgaoǀkhāsa ǂanǂuis ǁgauǁgaude mā.

 Nē ǂganamsenaon ge ǁhui!nâǂharidi berodi ǁga a sî-oabahes !aromadi ge, ǀnîn ge ǀnai maride a !khō!oa hîa ǀguis xa a !nāsa khoen ge ǀgui selfon !gôasa xu a ǂganamsensa dībahes, ǀnîn hîa ǁgauǁgausen !gôade ge ǂhanu tama hâ in tamas ka i o kaikhoeǀonde ǂhanu tama hâ ina. 
ǂOa ge ǁkhâb !nâs ge ministerisa ge ǂanǂan hâ i, 765 452 khoen ge ǁîn ǂganamsendi !nâ !gâi!gâsa tsî maride !khō!oasa. 
Shidhudhub ra mîsa !oab ge !gôaba ǀguiǀguin gere marisa ǁaeb ai 747 281 khoen ge !khō!oatoas ai ge mâ i tsîs ge nēsa ra ǂâibasen, ministeris ge tsoatsoas ais ge mîǁgui hâ i !gôab 739 00 khoen diba a !kharusa, ǂguinas ge noxopa a huise. 
Khoen !gôab di ǀarosens ge ge !aroma îs ministerisa hāǀaro rase N$210 miljunsa noxopa ǀaro, tsoatsoas ai ge ǂnûiǂuisa i N$772 miljuns tawa. 
Shidhudhub ge ge mî, hoa khoen hîa ge ǂganamsen hâ in nî huihesa.    


Maihapa Ndjavera
2020-09-15 11:31:42 | 2 months ago

Be the first to post a comment...

You might also like...